event2

12-14 พค.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

19-21 เมย.60 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

18 เมย.60 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

10-12 เมย.60 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

7-9 เมย.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

6 เมย.60 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

3-5 เมย.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

25-26 มีค.60 “พิธีกรงานอบรม-สัมมนา”

Read More

24 มีค.60 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

20-22 มีค.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

13-15 มีค.60 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

6-8 มีค.60 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More