ตารางการอบรม

27 พค.61 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More

25-26 พค.61 Coaching For Coaches

Read More

23-24 พค.61 “Power of Motivation”

Read More

20-22 พค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

15-17 พค.61 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

11-13 พค.61 “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

7-9 พค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

25-26 เมย.61 “Power of Motivation”

Read More

23-24 เมย.61 Coaching For Coaches

Read More

22 เมย.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

19-21 เมย.61 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

18 เมย.61 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More