ตารางการอบรม

19 มีค.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

16-17 มีค.61 Coaching For Coaches

Read More

12-14 มีค.61 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

9-10 มีค.61 “Power of Motivation”

Read More

8 มีค.61 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More

5-7 มีค.61 “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

2-4 มีค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

27-28 กพ. – 1 มีค.61 ...

Read More

22-24 กพ.61 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

19-21 กพ.61 “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

17 กพ.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

12-13 กพ.61 Coaching For Coaches

Read More