ตารางการอบรม

17-19 สค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

14-16 สค.61 “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

9-11 สค.61 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

6-8 สค.61 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

1 สค.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

25-27 กค.61 “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

24 กค.61 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More

17-18 กค.61 Coaching For Coaches

Read More

11 กค.61 “คิดบวก ชีวิตสำเร็จ”

Read More

9-10 กค.61 “Power of Motivation”

Read More

6-8 กค.61 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

2-4 กค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More