ตารางการอบรม

8-9 ตค.61 Coaching For Coaches

Read More

6-7 ตค.61 “เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์”

Read More

3-5 ตค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

29-30 กย.61 “Power of Motivation”

Read More

24-26 กย.61 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

19-20 กย.61 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Read More

18 กย.61 “คิดบวก ชีวิตสำเร็จ”

Read More

17 กย.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

15-16 กย.61 Coaching For Coaches

Read More

12-14 กย.61 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

11 กย.61 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More

8-10 กย.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More