ตารางการอบรม

13-15 สค.58 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

10-11 สค.58 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

30-31 กค.-1 สค.58 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

27-29 กค.58 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

22-23 กค.58 “พลังการพูดต่อสาธารณชน”

Read More

21 กค.58 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

Read More

20 กค.58 “หัวหน้าเปลี่ยน ลูกน้องปรับ”

Read More

16-18 กค.58 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

9-10 กค.58 ฝึก..พลังการนำเสนอ

Read More

6-8 กค.58 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

29-30 มิย -1กค.58 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

27 มิย.58 “พลังชีวิตพิชิตความสำเร็จ”

Read More