ตารางการอบรม

23-25 มค.62 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

22 มค.62 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More

21 มค.62 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

16-18 มค.62 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Read More

9-11 มค.62 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

Read More

4-6 มค.62 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

26-28 ธค.61 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

Read More

24 ธค.61 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

Read More

20 ธค.61 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

Read More

17-19 ธค.61 “วิทยากรมืออาชีพ”

Read More

15-16 ธค.61 “เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์”

Read More

12-14 ธค.61 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Read More