Power Point เพื่อการนำเสนอ

บรรยากาศส่วนหนึ่งในช่วงของการอบรมเทคนิคการจัดทำ Power Point เพื่อการนำเสนอที่จะต้องรู้ ว่าจะต้องทำอย่างไรก่อนที่จะมีการฝึกปฏิบัติในการจัดทำ Power Point รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.richtraining.com Tei. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.