คิดบวก..ชีวิตสำเร็จ

“มุมมองชีวิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต”

คนเราเกิดมามี สุข ทุกข์ ไม่เท่ากัน สำเร็จหรือล้มเหลวต่างกัน สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คือ แนวคิด “วิธีคิด” ว่าคิดอย่างไร? คิดบวกหรือคิดลบ มุมมองด้านบวกหรือมุมมองด้านลบ

“ คนที่มีมุมมองด้านบวกทุกปัญหามีคำตอบเสมอ แต่คนที่มีมุมมองด้านลบ ทุกคำตอบจะมีแต่ปัญหา”

 

มุมมองชีวิตมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ๆ คือการปรับเปลี่ยนชีวิต ดังมีคำกล่าวที่ว่า

” คิดบวก ชีวิตสำเร็จ”

เพื่อความสำเร็จในชีวิต ต้องเรียนรู้การคิดบวก

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม – สัมมนา

“คิดบวก..ชีวิตสำเร็จ”
(Positive Thinking To Success )”

ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69
พระโขนง กรุงเทพฯ
รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 12 ท่านเท่านั้น!!!

“ เพียง 1 วัน เปลี่ยนแนวคิดท่านสู่…ความสำเร็จ”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : กระบวนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่งคั่ง
หลักสูตร : “คิดบวก ชีวิตสำเร็จ Positive Thinking To Success”

ความสำคัญ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเรานั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาความคิดและวิธีคิดที่สร้างสรรค์ มีมุมมองที่ดีที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงความขัดแย้งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร ในครอบครัวหรือในสังคม ล้วนเกิดมาจากมุมมองที่ผิดหรือมุมมองที่แตกต่างกันทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่คนเรามักเอาความรู้สึกไปตัดสินเรื่องต่างๆว่าถูกหรือผิด โดยอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร?

การมีมุมมองบวกรวมถึงการมีมุมมองที่ดีและถูกต้องจะช่วยทำให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้น รวมถึงความหวัง พลังใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา มุมมองด้านที่ดีจะทำให้ชีวิตคนเราเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

การเรียนรู้และฝึกฝน “คิดบวก ชีวิตสำเร็จ” จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีมุมมองเชิงบวกรวมถึงมุมมองที่ดีและถูกต้องสามารถค้นหา “วิธีคิด” มีวิธีการใหม่ๆ ที่อยู่ในแนวทางของคุณธรรมจริยธรรมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิต รวมถึงคิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถหาทางออก เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 

1. เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “มุมมองทัศนคติ” พื้นฐานความคิดที่ทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จใน การใช้ชีวิต

2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองใหม่ แนวคิดใหม่ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

3. มีมุมมองที่ดีและถูกต้องในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งรอบข้างรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อความสำเร็จ

5. ช่วยเหลือ เกื้อกูล ทีมงานทั้งของตนเองและผู้อื่น สร้างความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6. ฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมเสริมสร้างความคิดด้านบวก” ความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างพื้นฐานสู่ความสำเร็จ  

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

ภาคทฤษฎี

1. แบบทดสอบทัศนคติก่อนการอบรม

2. ความหมายของทัศนคติมุมมอง

3. ความลับสมองของมนุษย์

4. ทัศนคติมีสองประเภท

5. โรงงานผลิตความคิด

6. สาเหตุที่ทำให้คนเรามีทัศนคติมุมมองแตกต่างกัน

7. วิธีปลูกฝังการคิดบวกสู่ความสำเร็จ

8. ทัศนคติมุมมองที่ดีและถูกต้องในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในโลกปัจจุบัน

 

ภาคปฏิบัติ

– กิจกรรมเสริมสร้างการคิดด้านบวก 

– กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

 – กิจกรรมเสริมสร้างการคิดนอกกรอบ

 

กำหนดการฝึกอบรม

ตามตารางการอบรมของสถาบันฯ

 

สถานที่จัดการฝึกอบรม

ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

หลักสูตรการสัมมนานี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติสลับกันไป พร้อมกับการทดสอบ
ดังนี้
1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ

2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร

3. ฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมคิดบวก การคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ”

4. สรุปและประเมินผลโดย วิทยากร

 

คุณสมบัติผู้รับการอบรม – สัมมนา

1. เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ ที่ต้องการนำ “การคิดบวก” ไปใช้เพื่อสร้าง
ความสำเร็จในชีวิต

2. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ที่ต้องการปรับแนวคิดเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จเพื่อหาแนวทาง
“วิธีคิด” ในการบริหาร

3. ผู้บริหารทีมงานขาย ผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิต ที่ต้องการสร้างแนวทาง
“วิธีคิดนอกกรอบ” ให้กับตนเองและทีมงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4. ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ “การคิดบวก ชีวิตสำเร็จ” เพื่อนำไปใช้ใน
หน้าที่การงาน การเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

 

การมอบประกาศนียบัตร

ทางสถาบันฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม  ครบ 100 %  เท่านั้น!!!

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T โทร 02-381-4070-71  

www.richtraining.com www.facebook.com/richtraining

   

   

Related Posts

Comments are closed.