ความสำคัญในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความรักผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร หรือในหมู่คณะ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ที่ทำให้เกิด การหล่อหลอมมีความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำกิจกรรมว่าจะมีกระบวนการ มีขั้นตอนในการนำกิจกรรมพร้อมทั้งสามารถเล่นกับอารมณ์ของผู้ฟังได้มากน้อยเพียงใด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1

Related Posts

Comments are closed.