บรรยากาศการอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

บรรยากาศการอบรมฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109 ที่ทำให้ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิทยากรมืออาชีพในอนาคต การอบรมนี้ อบรม 3 วันที่มีทั้งภาคทฤษฎีในหลักการและการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นจนเกิดการพัฒนาผู้เข้าอบรมได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดั่งการแสดงความรู้สึกก่อน – หลังการอบรมว่าเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 -1 . 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.