Coaching For Coaches

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Coaching For Coaches”

“ความสำเร็จของโค้ช (Coach) คือการโค้ชชิ่ง (Coaching) ที่ทำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช (Coachee) มองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองจนสามารถนำศักยภาพนั้นไปใช้ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย ยืนได้ด้วยขาของตัวเอง คือ สามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”

“ คน ทุกคน เกิดมา ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพอยู่ในตัวเองทั้งสิ้น แต่ก็มีคนจำนวนมากที่มิอาจดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้ได้ และก็มีบางคนมีพฤติกรรมในการสร้างปัญหาต่างๆ ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว การโค้ชชิ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่โค้ชจะทำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช (Coachee) สามารถแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองตามแนวทางของโค้ชชี่ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักทั้งนี้เพราะ… ”

 

อุปสรรคปัญหาในการโค้ชชิ่งก็คือ…

  • โค้ชขาดความรู้ความเข้าใจในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ทำให้โค้ชไม่เป็น โค้ชไม่ได้ 
  • โค้ชมีอัตตา ตัวตนมากเกินไปทำให้เกิดการครอบงำความคิด
  • ใจร้อน ขาดความอดทน ขาดการรอคอยความสำเร็จจากการโค้ช
  • ไม่มีข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอจากผู้ได้รับการโค้ช (Coachee)
  • อยู่ในฐานะที่มีบทบาทเหนือกว่าเลยใช้การสั่งและสอน ทำให้โค้ชไม่ได้ 
  • มีปัญหาเรื่องการฟังและการตั้งคำถามในการโค้ช
  • ขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดการประสานจิตใจต่อกัน ระหว่างโค้ช Coach กับ โค้ชชี่ Coachee (ผู้ได้รับการโค้ช)
  • โค้ชขาดความรู้ ความเข้าใจในศักยภาพของคนทำให้ดึงพลังศักยภาพออกมาไม่ได้ ฯลฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม – สัมมนา
“Coaching For Coaches”
ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69
พระโขนง กรุงเทพฯ
รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 8 ท่านเท่านั้น!!!
“ เพียง 2 วัน สร้างตัวท่านให้เป็นโค้ช”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.
โครงการสัมมนา : กระบวนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่งคั่ง
หลักสูตร : “การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching For Coaches ”

ความสำคัญ

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเองแต่ปัญหาใหญ่ก็คือไม่สามารถนำศักยภาพที่ตนเองมีอยู่นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ ของตนเองได้ การโค้ชชิ่งเป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่ผู้ที่ทำหน้าเป็นโค้ช (Coach) สามารถชี้แนวทางให้มองเห็นโอกาสรวมถึงผลักดันให้ผู้ที่รับการโค้ช (Coachee) ค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตัวเองได้ โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตัวเอง จนก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข แต่อุปสรรคปัญหาสำคัญก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจในหลักการและเทคนิควิธีการในการโค้ชชิ่ง จึงทำให้ไม่สำเร็จตามที่ต้องการได้

หลักสูตร“การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching For Coaches ” จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักการ มีเทคนิควิธีการต่างๆ ในการเป็นโค้ช พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในการโค้ชชิ่ง ทำให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

ผลที่ได้รับจากการอบรม – สัมมนา

1. ทำให้มีความรู้และมีความเข้าใจในความหมายและประโยชน์ของ    การโค้ชชิ่ง (Coaching)

2. มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช (Coach) 

3. ทำให้มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ มีทักษะในการโค้ชชิ่ง    (Coaching) ทั้งนี้เพื่อสร้างความสำเร็จให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันตามต้องการ

4. ฝึกปฏิบัติเทคนิควิธีการโค้ชชิ่ง (Coaching) 

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

 

1. การโค้ชชิ่ง (Coaching)คืออะไร? 

2. ประโยชน์จากการ Coaching

3. โค้ช (Coach) คือใคร?  

4. หลักการ Coaching 

5. คุณสมบัติของโค้ช (Coach)

6. หน้าที่ของโค้ชคืออะไร?

7. บทบาทของการเป็นโค้ช 

8. ทักษะการโค้ช

9. ฝึกปฏิบัติ ทักษะการโค้ช

10. ขั้นตอนการ Coaching

11.ฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนการ Coaching  

 

กำหนดการฝึกอบรม

ตามตารางการอบรม – สัมมนา

 

สถานที่จัดการฝึกอบรม

ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. ถ.สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพฯ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

รุ่นละ 2 วัน  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

การมอบประกาศนียบัตร

ทางสถาบันฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม  ครบ 100 %  เท่านั้น!!!

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T โทร 02-381-4070-71  

www.richtraining.com www.facebook.com/richtraining

   

   

Related Posts

Comments are closed.