กลุ่มสัมพันธ์ ทัศนคติเชิงบวก โดย อ. กร การันตี 098 – 324 9492

ทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องมีการสร้างสายสัมพันธ์ มีความรัก ความผูกพัน มีการประสานงานกัน ลดความขัดแย้ง ลดช่องว่างระหว่างวัยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จที่ต้องการในทุกองค์กร


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 – 9492

Related Posts

Comments are closed.