“Coaching For Coaches” การอบรมที่สร้างหลักการและฝึกปฏิบัติการเป็นโค้ช!!!!

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Coaching For Coaches .ให้กับวิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก กรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Coaching For Coaches” ซึ่งอยู่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ ให้กับนักวิชาการแรงงานชำนาญการ จำนวน ๔๐ ท่าน ณ.โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเรียนรู้ในหลักการและเทคนิควิธีการในการ Coaching พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษ และท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ นางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช เข้าร่วมสังเกตุการณ์และเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบทุกคนทั้งรุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2 ” ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนให้ความสนใจ มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนกันอย่่างเต็มที่ โครงการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.