วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากรนำกิจกรรม

นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

 

ความสำคัญ

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คล้อยตาม ประการสำคัญต้อง สนุก!!!! ไม่น่าเบื่อ!!!!

 

ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่านเมื่อทำหน้าที่ นำกิจกรรมนันทนากาเป็นเช่นนี้หรือไม่???????

  • ขาดความรู้ความเข้าใจในการนำกิจกรรม ไม่สามารถทำ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมคล้อยตามได้
  • ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เข้า ร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือ
  • ขาดเทคนิคการนำเสนอกิจกรรม ทำให้ไม่สนุก น่าเบื่อ
  • ไม่รู้ลำดับ ขั้นตอน ไม่รู้ว่าจะต้องนำกิจกรรมอะไร? ก่อน,หลัง
  • ขาดเทคนิควิธีการดึงส่วนร่วม ในการนำกิจกรรม ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมได้
  • ขาดบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำให้ขาดความพร้อม ไม่สนุก ไม่ขำ

 

หลักการและเหตุผล

การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี เพื่อลดความขัดแย้ง ความหวาดระแวง ที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น วิทยากรผู้นำกิจกรรมต้องมีความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างยิ่ง ต้องรู้จักวิธีการใช้กิจกรรม , เกมส์ ให้เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงความชัดเจนในการสื่อสารว่าต้องทำอย่างไร? มีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร? 

บุคลิกภาพของวิทยากรที่นำกิจกรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่แตกต่างจากวิทยากรโดยทั่วไป การทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้นั้น วิทยากรผู้นำกิจกรรมต้องมีบุคลิกดูดี สนุกสนาน ร่าเริง อารมณ์ดี ไม่กลัว กล้าแสดงออกด้วยความเชื่อมั่น 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์” เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงมีเทคนิคการฝึกปฏิบัติในการเป็น “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์” ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของวิทยากรนำกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

2. บทบาทของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม 

3.หน้าที่ของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม 

4. ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการพูดของวิทยากรนำ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

5. คุณสมบัติของวิทยากรผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

6. บุคลิกภาพของวิทยากรผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

7. กิจกรรม เกมต่างๆ

8. การเตรียมตัวของวิทยากรก่อนนำกิจกรรม 

9. การวางแผน การเตรียมกิจกรรม เกม ต่างๆ

10. ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

– กิจกรรมเตรียมความพร้อม

– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

– กิจกรรมแบ่งกลุ่ม

– กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

11. การประเมินผล

 

ผลที่ผู้เข้าอบรม-สัมมนาจะได้รับ

1. มีความรู้ มีความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญของ วิทยากรผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนหลักการพูด นำเสนอกิจกรรม รวมถึงเทคนิคการปฏิบัติ เพื่อการเป็น วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ

3. มีความรู้ความเข้าใจในบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการ นำกิจกรรม

4.มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนนำกิจกรรม / เกม 

5. มียุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอกิจกรรม เกม ต่างๆ

6. “ฝึกปฏิบัติ Workshop” การนำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเป็น วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

7. นำความรู้ การฝึกปฏิบัติที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความต้องการ

 

วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการ สอนต่างๆ พร้อมฝึกปฏิบัติในการนำกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวอย่างประกอบ 

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

3. เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมแนะนำ ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร

4. สรุปและประเมินผลโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ 

   

 

   

Related Posts

Comments are closed.