กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally 

ความสำคัญ

“สนุกสนาน อย่างสร้างสรรค์ ผูกพันสร้างความสามัคคี ด้วยกิจกรรม Walk Rally” 

สมาชิกในองค์กรของท่าน เป็นเช่นนี้หรือไม่ 

  • ขาดความรัก ความผูกพัน ไม่ใยดีต่อกัน
  • ขาดความสามัคคี ไม่ร่วมแรงร่วมใจ ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  • ขาดกำลังใจ ท้อแท้ หดหู่ รู้สึกเหนื่อย และเบื่อหน่าย
  • มีความขัดแย้ง ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลมากขึ้น
  • ทำงานเป็นทีมด้วยความยากลำบากเพราะขาดสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  • ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีทิศทางเดียวกันในการทำงาน
  • องค์กรไม่เติบโตตามนโยบายของผู้บริหาร ส่วนสำคัญเกิดจากการขาดกลุ่มสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

การสร้างความสามัคคี สร้างความรัก ความผูกพัน ในการทำงานเป็นทีม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์ กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้า หมายที่ผู้บริหารวางไว้

“ กิจกรรม : กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ” เป็นกิจกรรม นอกสถานที่ ที่มีแต่ความสนุกสนาน ได้ผ่อนคลาย ความเครียดในบรรยากาศนอกห้องอบรม – สัมมนา เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นกิจกรรมแต่ละทีมต้อง คิดและวาง แผนร่วมกันในการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงมุมมอง เสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความกระตือ รือร้น สร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการ ทำงานเป็นทีมร่วมกัน  

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 

1. ได้รับความสนุนสนานและผ่อนคลายความเครียด

2. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

3. ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

4. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี ในการ ทำงานเป็นทีม

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ด้วยความรักความผูกพัน

6. ฝึกบทบาทภาวะของผู้นำในการทำงานเป็นทีม

 

รายละเอียดของกิจกรรม

1.กิจกรรมการเตรียมความพร้อม

2. กิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

3. กิจกรรมการสร้างสายสัมพันธ์ 

4.  กิจกรรมการทำงานเป็นทีม  Walk Rally

ตัวอย่างฐานกิจกรรม การทำงานเป็นทีม walk Rally

ฐานที่ 1 ชิงไข่พญานาค 

วัตถุประสงค์

1. คิดและวางแผนร่วมกันในการในการทำ งานเป็นทีม ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

2. สนุกสนาน ได้ความรักความผูกพัน ช่วย เหลือเกื้อกูลกัน

3. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการแบ่งงานกันทำ

4 . เรียนรู้การอดทนรอคอยความสำเร็จ

5. ความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ

6. ความเสียสละเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของทีม

ฐานที่ 2 ขวดมหัศจรรย์

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้ในความสำคัญของการสั่งการของผู้นำ

2. การประสานงานในการทำงานเป็นทีม

3. ความยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา ตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น

4. ความระมัดระวัง ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย

5. การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานเป็นทีม

 

ฐานที่ 3 แสงสว่างกลางใจเพื่อน 

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้บทบาทภาวะของผู้นำและผู้ตาม

2. การประสานงานในการทำงานเป็นทีม

3. เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวัง ในการ ทำงานร่วมกัน

5. การสร้างพลังความเชื่อมั่น

 

ฐานที่ 4 สายใยรัก 

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้การวางแผนร่วมกันในการเอาชนะ อุปสรรคปัญหา

2. การประสานงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

3. การร่วมแรงร่วมใจในความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน

4. ยืดหยุ่น ปรับตัวเข้าหากันในการทำงานเป็นทีม

4. สรุปกิจกรรม

5. การทำงานเป็นทีม

6. เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเป็นทีม

 

 

ผลที่คาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 

1. ความสนุนสนานและผ่อนคลายความเครียดทั้ง บรรยากาศในห้องประชุมและนอกสถานที่

2. มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

3. กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในการทำงานเป็นทีม

4. มีความรัก มีความผูกพัน มีความสามัคคีในการทำงาน เป็นทีมร่วมกันกับองค์กร

5. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ คณะมากยิ่งขึ้น

6. มีภาวะของผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น

 

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรอบรม-สัมมนาด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริม สร้างการทำงานเป็นทีมกิจกรรม Walk Rally 

2. แบ่งกลุ่ม Workshop ทำกิจกรรมต่างๆ เน้นความสนุกสนาน สร้างสายสัมพันธ์ เพิ่มความสามัคคีเพื่อประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

3. แบ่งกลุ่ม Workshop นำกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติมาสรุปเป็น แนวคิดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนประสิทธิผล

 

จำนวนที่เหมาะสมต่อรุ่น

เพื่อให้การจัดกิจกรรม Walk Rally มีความสนุกสนาน ทำกิจกรรมได้ทั่วถึง ควรจัดรุ่นละไม่เกิน 100 ท่าน

บริการอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการอบรม

ครบครันเต็มรูปแบบ

ทางสถาบันฯ มีอุปกรณ์เครื่องเสียงในการอบรม ครบครันเต็มรูปแบบ..ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมิกซ์เสียง ลำโพง ไมค์ลอย ไมค์ Head Set เครื่องเล่น DVD ไฟดิสโก้เทค และอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ในการอบรม ทางสถาบันฯ ได้จัดเตรียมไปพร้อมสรรพ ทำให้การ สัมมนาราบรื่นได้ผลดียิ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ตลอดมา

นอกจากนี้ยังมีคาราโอเกะให้บริการด้วยในกรณี ที่ต้องการให้จัดกิจกรรมภาคกลางคืนต่อเนื่องเพื่อ  สร้างความสนุกสนาน เฮฮา หล่อหลอมความสามัคคี ได้อย่างดี

   

aim-starA3

   

Related Posts

Comments are closed.