Power of Presentation

 Power of Presentation 

 

  “พลังการนำเสนอดี 

มีชัยไปกว่าครึ่ง”

 “การนำเสนอคือหัวใจสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ การนำเสนอที่ดีต้องมีพลัง ทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการ โดยเฉพาะ พลังแห่งการนำเสนอ “Power Of Presentation”

ท่านเจอปัญหานี้หรือไม่

  • รู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องนำเสนองานต่อที่ประชุม
  • กลัว! ไม่กล้านำเสนอ เพราะ ขาดความเชื่อมั่น
  • นำเสนอแล้วไม่มีใครฟัง เพราะขาดพลังในการนำเสนอ
  • Power Point ดูไม่น่าสนใจ ทำให้นำเสนอได้ไม่ดี
  • จูงใจผู้ฟังไม่ได้เพราะขาดเพลังและเทคนิคในการนำเสนอ

หลักการและเหตุผล

 การนำเสนองานต่อที่ประชุม หัวใจสำคัญคือทำอย่างไร? ให้ผู้ฟัง ในที่ประชุมเข้าใจและสนใจในเรื่องที่ผู้พูดนำเสนอ บ่อยครั้งที่นำ เสนองานแล้ววกไปวนมา นำเสนอไม่รู้เรื่อง หรือ ไม่มีพลังในการ นำเสนอ เสียงไม่ดัง ไม่ชัดเจน ไม่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังในคล้อย ตามได้ 

การจัดทำ Power Point ในการนำเสนอก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะ ทำให้ผู้ฟังสนใจหรือไม่ ภาพสไลด์หรือข้อมูลประกอบการบรรยายถ้า ไม่เป็นที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้การนำเสนอนั้นล้มเหลวได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Power Of Presentation” เป็น หลักสูตรหนี่งที่สามารถช่วยให้ท่านมีพลัง พร้อมพัฒนาการด้านการ นำเสนอได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักสากล สามารถโน้มน้าวผู้ฟัง ผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุม ให้เห็นโอกาส มีความเชื่อมั่นคล้อยตาม ท่านได้ ท่านสามารถนำไปฝึกปฏิบัติ ปรับใช้กับการนำเสนองาน พัฒนาหน้าที่การงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองได้ในทีสุด 

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. การอบรมมีทั้งทฤษฏีและฝึกปฏิบัติสลับกันไป ทำให้ผู้เข้าอบรม – สัมมนา มีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

2. บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัติแต่ละรอบของผู้เข้าอบรมทำให้ เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เข้าอบรม – สัมมนา 

3. เห็นพัฒนาการในการนำเสนอของผู้เข้าอบรมได้อย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ 

4. มีเทคนิคการจัดทำ Power Point ให้โดนใจผู้ฟัง ทำให้การนำ เสนอได้ผล 

5. เน้นฝึกบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอ มีหลักการยืน การถือไมค์ ที่ดูดีสง่างามเหมาะสมกับการนำเสนอ

6. ฝึกปฏิบัติการใช้พลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียง ที่ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อหรือหลับ

7. ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการนำเสนอได้ตรงประเด็น

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. บทบาทบุคลิกภาพของการนำเสนอ 

2. หลักการพูด ที่ถูกต้องตามหลักสากล ของการนำเสนอ 

3. พัฒนาการพูดด้านน้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง เวลา 

4. โครงสร้างการนำเสนอที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน 

5. การสร้างความมั่นใจ ระงับความประหม่า สร้างพลัง ความเชื่อมั่น เพื่อให้การนำเสนอเป็นที่น่าเชื่อถือ 

6. การวางแผนการถ่ายทอดเพื่อลำดับเรื่องราวการนำ เสนอได้อย่างถูกต้อง 

7. การจัดทำ Power Point หัวใจสำคัญของการนำเสนอ 

8. ฝึกปฏิบัติ Workshopในการนำเสนอ ในรูปแบบต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 

 ผลที่ผู้เข้าอบรม สัมมนาจะได้รับ 

1. มีความรู้ มีความเข้าใจ ให้ความสำคัญในบทบาทบุคลิกภาพ ของการนำเสนอ 

2. มีความรู้ มีความเข้าใจในศิลปะการพูด หลักการ ที่ถูกต้องตาม หลักสากล ของการนำเสนอ 

3. มีเทคนิควิธีการวางแผนการถ่ายทอดเพื่อลำดับเรื่องราวการ นำเสนอได้อย่างถูกต้อง

4. มีเทคนิคการจัดทำ Power Point  หัวใจสำคัญของการนำเสนอ

5. ฝึกทักษะการพูด ทำให้พูดเป็น นำเสนอได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีได้ผล 

6. ฝึกให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกต่อคนหมู่มาก มีบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอ 

7. ฝึกการพูด Motivation การสร้างพลังในการนำเสนอ สร้างแรงจูงใจให้เชื่อและทำตาม 

 

  วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการ สอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ

2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้ คำปรึกษาเพิ่มเติมตามสมควร

3. ฝึกปฏิบัติการนำเสนอบนเวทีสำหรับทุกท่านตามหัวข้อ ต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องทันที

 

    

    

Related Posts

Comments are closed.