Power In Action (P.I.A.)

Power In Action (P.I.A.)

 

ความสำคัญ

 

พลังที่มีอยู่ในตัวเรามีมากมายมหาศาล แต่เป็นที่น่า เสียดายว่าหลายๆ คน ไม่รู้ และไม่เคย ฝึกปฏิบัติที่จะ นำพลังเหล่านี้มาใช้ได้เลย

ท่านและทีมงานของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่

  • หวาดกลัว!!!! ขาดพลังความเชื่อมั่นในตนเอง
  • ไม่เคยฝึกปฏิบัติที่จะดึงพลังต่างๆ ในตัวเองมาใช้
  • มีบุคลิกภาพไม่ดี บุคลิกภาพที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
  • ต้องการประสบความสำเร็จแต่มักคิดลบ พูดด้านลบ ตลอดเวลา
  • เป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำ

หลักการและเหตุผล

ในตัวเราเองมีพลังอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลังจาก ความคิด จากคำพูด พลังจากการกระทำที่ส่งผลให้เรา ประสบความสำเร็จ แต่โดยส่วนใหญ่เราใช้พลังเหล่านี้เพื่อ ดำรงชีวิตอยู่ไปวันๆ เท่านั้น มีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ประสบ ความสำเร็จ เพราะรู้ว่าจะใช้พลังเหล่านี้อย่างไร แต่มีผู้คน จำนวนมากที่เดียวที่ล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร อะไรจึงเป็นเช่นนั้น!!!!! มีองค์ประกอบด้วยกัน หลายส่วน โดยส่วนใหญ่เกิดจาก กรรมพันธุ์ การอบรม เลี้ยงดู สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งดีและไม่ดี เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนแต่ละคนประสบความสำเร็จต่าง กัน มีพลังความเชื่อมั่นต่างกัน!!!!!

แล้วถ้าต้องการประสบความสำเร็จมีบุคลิกภาพที่ดี มีพลัง ความเชื่อมั่น!!!! ต้องทำอย่างไร?

การอบรมฝึกปฏิบัติ “Power In Action (P.I.A.)” จะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจมีเทคนิควิธีการ มีการฝึกปฏิบัติ ในการใช้พลังต่างๆ เพื่อขจัดความกลัว!!!!! สร้างพลังความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น กับตัวเอง ทำให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เผชิญกับ ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยม!!!!! นอกจากนี้ยังฝึกการ พัฒนาบุคลิกภาพของคนที่มีพลังความเชื่อมั่น เพื่อสร้าง ผลสำเร็จให้กับชีวิตตนเองตลอดไป

การอบรมฝึกปฏิบัติ “Power In Action (P.I.A.)” ไม่ใช่เป็นการฝึกปฏิบัติที่ให้พลังแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความรู้ มีที่มาที่ไปของพลังต่างๆ ว่ามีความา เป็นมาอย่างไรแบบมีเหตุและผล มีหลักการ สามารถ นำกลับไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความ สำเร็จให้กับตัวเองและองค์กรได้

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เป็นการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติในการลดความกลัว!! สร้างพลังความเชื่อมั่น!!!

2. เน้นการฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดี สง่างาม มีความเชื่อมั่น ไม่กลัว!!!

3. ปรับความคิด เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง และจิตใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ๆ กับชีวิตตนเอง

4. เปลี่ยนแปลงความเชื่อทันทีเมื่อได้ฝึกใช้พลังของตัวเอง ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้!!!!

5. มองเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมได้อย่างชัดเจน ในการสร้างพลังความเชื่อมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

6. ฝึกการแสดงออกให้ไม่กลัว!!!! ไม่หวั่นไหว!!!! มีความกล้า เมื่อถูกท้าทาย!!!

7. เน้นฝึกพลังคำพูดที่มีพลัง ฝึกการใช้พลังเสียงที่สร้างพลัง ความเชื่อมั่น!!!!!

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. ความกลัวต้นเหตุแห่งความล้มเหลว

2. พลังความเชื่อมั่นหายไปไหน?

3.บุคลิกภาพของคนมีพลังความเชื่อมั่น

4.พลังแห่งความคิด (Power Of Thinking)

5.พลังแห่งคำพูด (Powr Workds)

6.พลังแห่งการยืนยัน (Power Of Statement)

7.พลังแห่งความเป็นตัวตน (Power Of You)

8.พลังแห่งจินตนาการ (Power Of Imagination)

9. พลังแห่งการตั้งเป้าหมาย (Power Of Goal) 

10. ฝึกปฏิบัติ พัฒนาบุคลิกภาพของผู้มีพลังความเชื่อมั่น

11. ฝึกปฏิบัติ การใช้พลังความคิด

12. ฝึกปฏิบัติ การใช้พลังคำพูด

13.  ฝึกปฏิบัติ การใช้พลังการยืนยัน

14. ฝึกปฏิบัติ การใช้พลังจินตนาการ

15.  ฝึกปฏิบัติ การใช้พลังแห่งแห่งตัวตน

16.  ฝึกปฏิบัติ การสร้างเป้าหมายอย่างมีพลัง

17.  เคล็ดลับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความสำเร็จ 

 

 ผลที่ผู้เข้าอบรม สัมมนาจะได้รับ 

1. รู้และเข้าใจในเหตุและผลที่ทำให้ขาดพลังความเชื่อมั่น

2. รู้พลังแห่งความคิด (Power Of Thinking) การทำงานของสมองว่าคิดลบเป็นอย่างไร? คิดบวกเป็นอย่างไร?

3. ได้ฝึกปฏิบัติการใช้พลังความคิดเชิงบวกจุดเริ่มต้นของ ความสำเร็จ

4. มีบุคลิกภาพของคนมีพลังความเชื่อมั่น

5 มีพลังแห่งคำพูดเชิงบวกและสร้างสรรค์ทำให้มีพลังผลักดัน ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

6. รู้และฝึกปฏิบัติพลังแห่งการยืนยันให้คำมั่นสัญญา ต่อตัวเอง

7. ค้นพบพลังแห่งความเป็นตัวตนและได้ฝึกใช้พลังแห่งความ เป็นตัวตนนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จ

8. รู้และฝึกปฏิบัติพลังแห่งจินตนาการกุญแจแห่งขุมพลัง ในความเป็นตัวตน

9. ฝึกปฏิบัติการใช้พลังต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ทำให้มีพลังความ เชื่อมั่นอย่างสูง

10 . รู้และเข้าใจเคล็ดลับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลัง สู่ความสำเร็จ

    

    

Related Posts

Comments are closed.