เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

อุปสรรคและปัญหา

 

การนำกิจกรรมของท่านเป็นอย่างไร? เป็นเช่นนี้หรือไม่?

  • ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมคล้อยตามได้
  • ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เข้า ร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือ
  • ขาดเทคนิคการนำเสนอกิจกรรม ทำให้ไม่สนุก น่าเบื่อ
  • ไม่รู้ลำดับ ขั้นตอน ไม่รู้ว่าจะต้องนำกิจกรรมอะไร? ก่อน , หลัง
  • กร่อย !!! ไม่สนุก นำกิจกรรมไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกอึดอัด
  • ขาดส่วนร่วมในการนำกิจกรรม ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีส่วนร่วมได้
  • นำกิจกรรมได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • บุคลิกภาพไม่เหมาะสมที่จะนำกิจกรรม ทำให้ไม่สนุก ไม่ขำ
  • ขาดความสุภาพ อ่อนโยน ไม่ถูกต้องกาลเทศะ นำกิจกรรมได้ ไม่เหมาะสม

 

ความสำคัญ

 

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์”  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักผูกพัน สร้างความสามัคคี หล่อหลอมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักกัน สามัคคีกัน แต่การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย !!!

ผู้นำกิจกรรมจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร เกี่ยวกับกิจกรรม รวมถึงเกมที่นำมาใช้ ต้องชัดเจนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ถูกต้อง ตามกาลเทศ

ดังนั้น !!! 

กิจกรรมกลุ่ม จะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถของผู้นำกิจกรรมที่จะต้องมีเทคนิควิธีการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงมีเทคนิคการฝึกปฏิบัติในการเป็น “นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” ซึ่งสามารถนำ ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 

1. มีความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิคในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรการเตรียมความพร้อม กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมทำโทษ

2. มีหลักการในการนำกิจกรรมที่สามารถเล่นกับอารมณ์ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

3. ฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น มีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด ติวเข้มแบบตัวต่อตัวในทุกๆรอบของการฝึกปฏิบัติ

4. เน้นฝึกบุคลิกภาพใในการนำกิจกรรม ทำใหสามารถดึงดูด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คล้อยตามได้

5. เน้นฝึกพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียงที่ ทำใหกิจกรรมสนุกตื่นเต้น

6. บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัตินำกิจกรรมในแต่ละรอบของผู้เข้าอบรม ทำให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู็เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน

7. เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมฝึกปฏิบัติอย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้รับ

8. หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตลอดเวลาทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อทำหน้าที่นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

9.  ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิค วิธีในการนำกิจกรรมที่สามารถเล่นกับอารณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

1. ความหมายของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2. ความสำคัญของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

3. คุณสมบัติของผู้นำกิจกรรม / เกม

4. พลังเสียงของการนำกิจกรรม / เกม

5. การใช้ภาษาในการนำกิจกรรม / เกม

6. การใช้สายตาในการนำกิจกรรม / เกม

7. บุคลิกภาพการแสดงออกในการนำกิจกรรม / เกม

8. การวางแผนนำกิจกรรม / เกม

9. องค์ประกอบของการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

10. หลักการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

11. เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

12. การฝึกปฏิบัติการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

 

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 

1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทำให้สามารถนำกิจกรรมด้วยความเชื่อมั่น

2. มีหลักการและ มีเทคนิควิธีการในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

3. มีพลังเสียงพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการนำกิจกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้น

4. มีบุคลิกภาพดูดี เหมาะสมในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

5. ทำให้รู้และเข้าใจในคุณสมบัติของผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

6. รู้เทคนิคการวางแผนในการเตรียมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

7. ได้ฝึกปฏิบัติ ในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ทำให้กล้า คิดกล้าทำ กล้าแสดงออก สามารถนำกิจกรรมต่างๆ ได้

8. มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตลอดการอบรมและหลังการอบรมตลอดไป

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T โทร 02-381-4070-71  

www.richtraining.com www.facebook.com/richtraining

  

 

Related Posts

Comments are closed.