Power Of Motivation In Network Marketing

Power of Motivation

in Network Marketing

 

ความสำคัญ

การ Motivate หรือการพูดกระตุ้นสร้างพลังให้เกิดความ ฮึกเหิมกับองค์กร หรือทีมงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการ สร้างธุรกิจเครือข่ายให้เจริญเติบโต!!!

ท่านและทีมงานของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่

  • ขาดความรู้ ขาดความเข้าใจในการพูดในการนำเสนอ ทำให้ขาดความเชื่อมั่น!!!!
  • ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง กลัว!!! ไม่กล้าพูด ไม่กล้า Motivate
  • พูดแล้วไม่มีใครฟังเพราะขาดพลังในการพูด
  • พูดไม่รู้เรื่อง!!!! เพราะวกไปวนมา
  • Motivate ไม่ได้เพราะขาดพลัง ขาดเทคนิคการพูด Motivation
  • Motivate ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะ Motivate ช่วงใด เวลาใดของการพูด
  • ไม่มีหลักการในการในการพูด ในการMotivate เพราะขาดความรู้!!!
  • ขาดพัฒนาการในการพูด การ Motivate เพราะไม่มี   โค้ช!!

 

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจเครือข่าย ไม่เหมือนธุรกิจทั่วๆ ไป ธุรกิจเครือข่าย ประกอบไปด้วย บริษัท และสมาชิกที่เป็นตัวขับเคลื่อน ยอดขายและการขยายองค์กร รายได้ของสมาชิกในธุรกิจเครือข่ายมาจากการขายและการสร้างองค์กร นักธุรกิจเครือข่ายไม่มีเงินเดือน ดังนั้นระหว่างสมาชิกกับบริษัท หรือสมาชิกกับสมาชิก จึงบังคับกันไม่ได้ องค์กรจะเติบโต มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการ Motivate หรือกระตุ้น ให้เกิดการทำงาน แต่การ Motivate หรือสร้างพลังให้ เกิดการฮึกเหิม ไม่ใช่เรื่องง่าย มีผู้นำหลายคน Motivate ไม่เป็น ทีมงานทำงานไม่ได้ องค์กรก็ไม่เติบโต เมื่อองค์กร ไม่เติบโต ยอดขายก็ไม่เติบโต ทำให้บริษัทไม่เติบโตตามไปด้วย  

บุคลิกภาพก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ นักธุรกิจที่มีบุคลิกภาพที่ดูดีสง่า งามย่อมได้เปรียบผู้อื่น ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพมีส่วนทำให้สามารถ ดึงดูดสมาชิกหรือทีมงานและผู้พบเห็นให้คล้อยตามในการทำธุรกิจ ได้ง่าย

การอบรมฝึกปฏิบิติ  “Power Of Motivation In Network นอกและภายในเป็นนัก Motivator ที่มีพลังในการพูด Motivate ทีมงานและองค์กร ทำให้เกิดพลังฮึกเหิม จุดประกายความคิด จุดประกายความฝัน ทำให้มีพลังกาย กำลังใจในการทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ คนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะสมัครเป็น สมาชิก สมาชิกที่กำลังจะเลิกก็จะหันกลับเข้ามาทำธุรกิจใหม่ ส่วนสมาชิกที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ก็ก็อยากใช้ผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้น การอบรมฝึกปฏิบิติ “Power Of Motivation In Network Marketing” จะทำให้องค์กรและผู้นำ ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง ระยะยาว

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 10 ท่านเท่านั้น เพื่อการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น ได้ผลชัดเจน

2. เน้นการฝึกปฏิบัติ ทั้งการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพการพูด การยืน การเดิน การถือไมค์

3. บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัติแต่ละรอบของผู้เข้าอบรมทำให้ เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้ เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน

4. มองเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

5. เน้นฝึกบุคลิกภาพที่ดีในการพูด การMotivate มีหลักการยืน การถือไมค์ ให้ดูดีสง่างาม

6. เน้นฝึกพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียงที่ ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อหรือหลับ

7. ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการพูด การMotivate ที่ถูกต้อง ถูกวิธีได้ผล

 

ผลที่ผู้เข้าอบรม สัมมนาจะได้รับ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสำคัญ ในบทบาทบุคลิกภาพที่ดี ในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ

2. มีความรู้ ความเข้าใจในศิลปะการพูด มีหลักการที่ถูกต้อง ตามหลักสากล

3. มีการวางแผน การถ่ายทอดและการนำเสนอเพื่อลำดับเรื่องราว การพูดได้อย่างถูกต้อง

4. ฝึกทักษะการพูด ทำให้พูดเป็น นำเสนอได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ได้ผล

5. ฝึกให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกต่อคนหมู่มากบนเวที มีบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอ

6. ฝึกการพูด Motivation การสร้างพลังในการพูด สร้างแรงจูงใจให้เชื่อและทำตาม

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ

2.หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล

3. พัฒนาการพูดด้านน้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง บุคลิกภาพพื้นฐานด้านการพูด

4.โครงสร้างการพูดที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน

5. การวางแผนเพื่อการถ่ายทอดและการนำเสนอลำดับขั้นตอน การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การสร้างความมั่นใจ ระงับความประหม่า สร้างพลังความ เชื่อมั่น เพื่อให้การถ่ายทอดเป็นที่น่าเชื่อถือ

7. การพูดจูงใจให้เห็นประโยชน์ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์ หรือคุณค่าในสิ่งที่ถ่ายทอดทำให้เกิดผลปฏิบัติตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

8. ฝึกปฏิบัติเข้มในการพูดในรูปแบบต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องทันที
– พูดเพื่อทำให้เกิดความรู้ เข้าใจได้ง่าย โดนใจผู้ฟัง
– พูดเพื่อใช้ไหวพริบปฏิภาณ
– พูดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เชื่อมั่นและทำตาม
– พูด Motivate ทีมงานให้เกิดความฮึกเหิม

9. ประเมินผลการพูดทุกหัวข้อมีเอกสารประกอบเพื่อการพัฒนาการ พูดได้ดีขึ้น

10.  จรรยาบรรณของการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

 

วิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรบรรยายหัวข้อต่างๆ โดยใช้เอกสารและสื่อการสอนต่างๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ

2. เปิดการซักถาม ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมแนะนำให้คำปรึกษา เพิ่มเติมตามสมควร

3. ฝึกปฏิบัติการพูดบนเวทีสำหรับทุกท่านตามหัวข้อต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องทันที

4. ถ่ายทำ VDO ผู้เข้าสัมมนาแต่ละท่านในการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่รอบ แรกจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อดูพัฒนาการ ทำให้ปรับปรุงแก้ไขได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

5. สรุปและประเมินผลโดยผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

  

  

Related Posts

Comments are closed.