วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

 

อุปสรรคและปัญหา

วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่ เป็นวิทยากรนำกิจกรรมท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

  • ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมคล้อยตามได้
  • ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เข้า ร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือ
  • ขาดเทคนิคการนำเสนอกิจกรรม ทำให้ไม่สนุก น่าเบื่อ
  • ไม่รู้ลำดับ ขั้นตอน ไม่รู้ว่าจะต้องนำกิจกรรมอะไร? ก่อน , หลัง
  • กร่อย !!! ไม่สนุก นำกิจกรรมไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกอึดอัด
  • ขาดส่วนร่วมในการนำกิจกรรม ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีส่วนร่วมได้
  • นำกิจกรรมได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • บุคลิกภาพไม่เหมาะสมที่จะนำกิจกรรม ทำให้ไม่สนุก ไม่ขำ
  • ขาดความสุภาพ อ่อนโยน ไม่ถูกต้องกาลเทศะ นำกิจกรรมได้ ไม่เหมาะสม

IMG_0090

ความสำคัญ

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความรักผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ทำให้เกิด การหล่อหลอมมีความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน แต่การนำกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย !!!

วิทยากรที่นำกิจกรรมจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร เกี่ยวกับกิจกรรม รวมถึงเกมที่นำมาใช้ ต้องชัดเจนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ถูกต้อง ตามกาลเทศะ

ดังนั้น !!! 

กิจกรรมนันทนาการ จะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถของวิทยากร

การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้าง ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี เพื่อลดความขัดแย้ง ลด ความหวาดระแวง  ที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น วิทยากรผู้นำกิจกรรม ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจ มีประสบการณเป็นอย่างยิ่ง ต้องรู้เทคนิควิธีการเล่นกับ อารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนาน มีส่วนร่วมต้องรู้จักวิธีการใช้ เกม กิจกรรม ให้เหมาะสมกับเพศและวัย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงความชัดเจนในการสื่อสารว่าต้องทำ อย่างไร? มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?

บุคลิกภาพของวิทยากรที่นำกิจกรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการ หนึ่ง ที่แตกต่างจากวิทยากรโดยทั่วไป บุคลิกภาพของวิทยากรนำ กิจกรรมนันทนาการนั้นต้องดูสนุกสนาน ร่าเริง อารมณ์ดี ไม่กลัว กล้าแสดงออกด้วยความเชื่อมั่น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์” เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงมีเทคนิคการฝึกปฏิบัติในการเป็น “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์” ซึ่งสามารถนำ ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

P1210605

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. มีความรู้ความเข้าใจในการนำกิจกรรมนันทนาการ ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมจนถึงการทำงานเป็นทีม

2. มีหลักการในการนำกิจกรรมที่สามารถเล่นกับอารมณ์ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

3. ฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น มีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด ติวเข้มแบบตัวต่อตัวในทุกๆรอบของการฝึกปฏิบัติ

4. เน้นฝึกบุคลิกภาพใในการนำกิจกรรม ทำใหสามารถดึงดูด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คล้อยตามได้

5. เน้นฝึกพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียงที่ ทำใหกิจกรรมสนุกตื่นเต้น

6. บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัตินำกิจกรรมในแต่ละรอบของผู้เข้าอบรม ทำให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู็เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน

7. เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมฝึกปฏิบัติอย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมวิทยากรนำกิจกรรมนัทนาการได้รับ

8. หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตลอดเวลาทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อทำหน้าที่วิทยากรนำกิจกรม

9. ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิค วิธีในการนำกิจกรรมที่สามารถเล่นกับอารณ์ของผู็เข้าร่วมกิจกรรมได้

IMG_0075

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

1. ความหมายของวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์

2. ความสำคัญของวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์

3. บทบาทของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

4. หน้าที่ของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

5. คุณสมบัติของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

6. บุคลิกภาพของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

7. พลังเสียงของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

8. การใช้ภาษานำกิจกรรมของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

9. การใช้สายตาของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

10. ท่าทางการแสดงออกของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

11. การบริหารเวลาของวิทยากรนำกิจกรรม / เกม

12. การเตรียมตัวก่อนนำกิจกรรม / เกม

13. การวางแผนนำกิจกรรม / เกม

14. กิจกรรมเกมต่างๆ 

15. พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม / เกม

16. การประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม / เกม

17. การฝึกปฏิบัติการนำกิจกรรมเกมต่างๆ

 

 

image005

 

P1210626

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 

1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของ การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

2. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็น วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

3. มีหลักมีเทคนิควิธีการในการนำกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ

4. มีพลังเสียงพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการนำกิจกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้น

5. มีบุคลิกภาพของวิทยากรผู้นำกิจกรรมนันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมในการนำกิจกรรม

6. ทำให้รู้และเข้าใจในคุณสมบัติของวิทยากรผู้นำกิจกรรม นันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์

7. มีความรู้ความเข้าใจใน กิจกรรม เกมต่างๆ

8. รู้เทคนิคการวางแผน การเตรียมกิจกรรม เกม ต่างๆ

9. ได้ฝึกปฏิบัติ ในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ทำให้กล้า คิดกล้าทำกล้าแสดงออก สามารถนำกิจกรรมต่างๆ ได้

10. มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตลอดการอบรมและหลังการอบรมตลอดไป

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T โทร 02-381-4070-71  

www.richtraining.com www.facebook.com/richtraining

  

 

   

Related Posts

Comments are closed.