เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

“เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ”

(Power of Presentation)

ความสำคัญ

การนำเสนอคือหัวใจสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ การนำเสนอที่ดีต้องมีพลัง ทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการ โดยเฉพาะ พลังแห่งการนำเสนอ “Power Of Presentation”

ท่านเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่?

  • รู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องนำเสนองานต่อที่ประชุม
  • กลัว! ไม่กล้านำเสนอ เพราะ ขาดความเชื่อมั่น
  • นำเสนอแล้วไม่มีใครฟัง เพราะขาดพลังในการนำเสนอ
  • Power Point ดูไม่น่าสนใจ ทำให้นำเสนอได้ไม่ดี
  • จูงใจผู้ฟังไม่ได้เพราะขาดเพลังและเทคนิคในการนำเสนอ


สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

โครงการสัมมนา : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ”

(Power of Presentation) 

ความสำคัญ

การนำเสนองานต่อที่ประชุม หัวใจสำคัญคือทำอย่างไร? ให้ผู้ฟังในที่ประชุม เข้าใจและสนใจในเรื่องที่ผู้พูดนำเสนอ บ่อยครั้งที่นำเสนองานแล้ววกไปวนมา โน้มน้าวผู้ฟังในคล้อยตามได้ การจัดทำPower Point ในการนำเสนอก็เป็นอีก นำเสนอไม่รู้เรื่องหรือ ไม่มีพลังในการนำเสนอ เสียงไม่ดัง ไม่ชัดเจนไม่สามารถ ประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจหรือไม่ ภาพสไลด์หรือข้อมูลประกอบการบรร ยายถ้าไม่เป็นที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้การนำเสนอนั้นล้มเหลวได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

Power Of Presentation”

เป็นหลักสูตรหนี่งที่สามารถช่วยให้ท่านมีพลัง พร้อมพัฒนาการ ด้านการนำเสนอได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักสากล สามารถ โน้มน้าวผู้ฟัง ผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุม ให้เห็นโอกาส มีความเชื่อมั่นคล้อยตามท่านได้ ท่านสามารถนำไปฝึกปฏิบัติ ปรับใช้กับการนำเสนองาน พัฒนาหน้าที่การงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองได้ ในทีสุด  

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมเพียงรุ่นละ 5 ท่านเท่านั้น!! ทำให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นแบบติวเข้ม ตัวต่อตัว

2. บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัติแต่ละรอบของผู้เข้าอบรมทำให้ เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู็เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน

3. เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

4. มีเทคนิคการจัดทำ Power Point ให้โดนใจผู้ฟัง ทำให้การนำเสนอได้ผล

5. หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตลอดเวลาทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อทำหน้าที่วิทยากร

6. เน้นฝึกบุคลิกภาพที่ดีในการนำเสนอ มีหลักการยืน การถือไมค์ที่ดูดีสง่างามเหมาะสมกับการนำเสนอรูปแบบต่างๆ

7. เน้นฝึกพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียงที่ ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อหรือหลับ

8. ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการนำเสนอได้ตรงประเด็น

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1.ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ

2.โครงสร้างการนำเสนอที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน

3.หลักการพูดที่ดีเพื่อการนำเสนอ

4. บุคลิกภาพท่าทางประกอบการนำเสนอที่ดี

5. การวางแผนการนำเสนอ

6. การจัดทำ Power Point หัวใจสำคัญของการนำเสนอ

7. ขั้นตอนการนำเสนอ

8. เทคนิคการนำเสนอที่ได้ผล

9. ฝึกปฏิบัติเข้มเกี่ยวกับการนำเสนอ ประกอบด้วย..
– การวางแผนในการนำเสนอ
– การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำเสนอให้ดูดี สง่างาม
– การฝึกพลังเสียงผู้นำเสนอให้มีความเชื่อมั่น
– การนำเสนอเพื่อให้ข้อมูล ทำให้เกิดความรู้
ความเข้าใจได้ง่าย
– การนำเสนอเพื่อชี้ชวน หรือชักนำทำให้เกิดความเชื่อ
– การนำเสนอเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังทำตาม

10. ประเมินผลการพูดทุกหัวข้อมีเอกสารประกอบเพื่อการ
พัฒนาการพูดได้ดีขึ้น

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม

 

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ มีเทคนิควิธีการในนำเสนอ อย่างถูกต้องชัดเจน

2. มีหลักการพูดที่ถูกต้องในการนำเสนอ

3. มีเทคนิควิธีการวางแผน การเรียงลำดับขั้นตอนในการ นำเสนอ ทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

4. มีหลักและเทคนิควิธีการในการจัดทำ Power Point ให้โดนใจผู้ฟังการนำเสนอ

5. ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังเข้มข้น!! ในแต่ละรอบจนสามารถมองเห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

6. มีพลังเสียงที่ทรงพลััง ทำให้การนำเสนอน่าสนใจน่าติดตาม

7. มีบุคลิกภาพที่ดีโดดเด่นดูดีสง่างาม ไม่ว่าจะเป็น การยืน การถือไมด์ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการนำเสนอ

8. มีพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างชัดเจน

9. มีวิทยากรผู้ฝึกสอนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดเวลา

 

present1

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T โทร 02-381-4070-71  

www.richtraining.com www.facebook.com/richtraining

   

 

Related Posts

Comments are closed.