บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ

อุปสรรคและปัญหา

ท่านหรือผู้บริหารในองค์กรของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

  • ไม่รู้ว่าจะบริหารและนำองค์กรได้อย่างไร?
  • ไม่รู้ว่าผู้นำต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?
  • ไม่รู้ว่าผู้นำต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร?
  • ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือ
  • ไม่รู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้าง?
  • ขาดทัศนคติในภาวะของผู้นำ

ความสำคัญ

บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแรง เจริญรุ่งเรือง คำว่า “ผู้นำ” มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครอีกหลายคนจะเข้าใจ ผู้นำต้องสามารถ บริหารชี้นำผู้ใต้บังคับบัญชาได้  บางคนก้าวขึ้นสู่ผู้บริหาร เป็นผู้นำในองค์กรตามตำแหน่งที่ได้รับ แต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้นำแล้วต้องนำอย่างไร?  มีคุณสมบัติอย่างไร?  ทำอย่างไร?  ปฏิบัติอย่างไร?  การไม่มีความรู้ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำมีผลทำให้องค์กรไม่เจริญเติบโตตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงวางไว้

การอบรม หลักสูตร “ บทบาทภาวะความเป็นผู้นำในองค์กร” จะช่วยทำให้ผู้นำในตำแหน่งต่างๆ รู้บทบาทและหน้าที่ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ

2. บุคลิกภาพภาษากายของผู้นำ
3. ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ
4. มีศิลปะการพูด สร้างแรงจูงใจในภาวะของผู้นำ
5. การทำงานเป็นทีม
6. การเป็นผู้นำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำ
– ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ
– คุณสมบัติของผู้นำ
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรปฏิบัติ

2. เรียนรู้ มีความเข้าใจใน บุคลิกภาพภาษากายของผู้นำ
3. ปรับทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ
4. มีศิลปะการพูด สร้างแรงจูงใจในภาวะของผู้นำ
5. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
6. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทผู้นำทีม

 

    

 

   

Related Posts

Comments are closed.