อบรมวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ” (Resource Person)

ความสำคัญ

วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะเกิดทัศนคติ ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

“ การอบรม-สัมมนาที่มีประสิทธิภาพสนุกสนานตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิทยากร ”

วิทยากรของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่ เป็นวิทยากร…ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่

  • ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน
  • ขาดพลัง ขาดความตื่นเต้นไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • ขาดเทคนิคการนำเสนอ ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจ
  • ยืดเยื้อ วกไป วนมา เรียงลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอไม่ได้
  • ขาดความต่อเนื่อง การนำเสนอไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้า สัมมนาอึดอัด
  • ขาดส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วน ร่วมได้ ฯลฯ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมเพียงรุ่นละ 5 ท่านเท่านั้น!! ทำให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นแบบติวเข้ม ตัวต่อตัว

2. บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัติแต่ละรอบของผู้เข้าอบรมทำให้ เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู็เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน

3. เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

4. หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตลอดเวลาทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อทำหน้าที่วิทยากร

5. เน้นฝึกบุคลิกภาพที่ดีในการบรรยาย มีหลักการยืน การนั่ง การถือไมค์ที่ดูดีสง่างามสมกับการเป็นวิทยากร

6. เน้นฝึกพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียงที่ ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อหรือหลับ

7. ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการบรรยายในเชิงปฏิบัติได้ตรงประเด็น

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

 

1. ความหมายความสำคัญของวิทยากร

2. พื้นฐานการพูดของวิทยากร

3. คุณสมบัติของวิทยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ

4. เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร

5. เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร

6. การวางแผนเตรียมการบรรยายของวิทยากร

7. การใช้อุปกรณ์การบรรยายรวมถึงเทคนิคการทำ Power Point

8. เทคนิคการบรรยายของวิทยากร

9. การจัดทำ การประเมิณผลการอบรม-สัมมนา

10. ภาพรวมของวิทยากรที่ดี

11.จรรยาบรรณและข้อพึงระวังของวิทยากร

12. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการบรรยายของวิทยากร ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– ฝึกปฏิบัติ การบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจได้ง่าย

– ฝึกปฏิบัติ การบรรยายโน้มน้าวทำให้เกิดความเชื่อ

– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเปิดใจของวิทยากร

– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการดึงส่วนร่วมของวิทยากร

– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบ

– ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้พลังเสียงปลุกเร้าสร้างความเชื่อมั่น

13. สอบการเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 

1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของ การเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องชัดเจน

2. มีกลยุทธ์ มีเทคนิควิธีการ ในการนำเสนอทำให้ประสบ ความสำเร็จตามความหมายและความสำคัญของวิทยากร

3. มีเทคนิควิธีการวางแผน การเรียงลำดับขั้นตอนในการ นำเสนอ ทำให้ประสบความสำเร็จในการบรรยาย

4. มีหลักและเทคนิควิธีการในการจัดทำ Power Point ให้โดนใจผู้ฟัง

5. ได้ฝึกปฏิบัตอย่างจริงจังเข้มข้น!! จนสามารถมองเห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

6. มีเทคนิควิธีการใช้พลังเสียงที่ทรงพลััง ทำให้การนำเสนอ การบรรยายมีประสิทธิภาพ

7. มีบุคลิกภาพการนำเสนอ การยืน การถือไมด์ โดดเด่น ดูดีมีสง่า ไม่เหมือนใคร

8. มีพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างชัดเจน

9. มีวิทยากรผู้ฝึกสอนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดเวลา

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T โทร 02-381-4070-71  

www.richtraining.com www.facebook.com/richtraining

   

   

Related Posts

Comments are closed.