เทคนิคการเป็นพิธีกร

“เทคนิคการเป็นพิธีกร”

 

ความสำคัญ

“พิธีกรมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้การจัดอบรมสัมมนาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ สนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของพิธีกร ”

 

การจัดประชุมของท่าน หรือ เมื่อท่านรับหน้าที่เป็นพิธีกร ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่?

  • ไม่สามารถสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานตื่นเต้นได้
  • ขาดพลัง ไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • เรียงลำดับขั้นตอนไม่ได้วกไปวนมาทำให้การจัดอบรมล้มเหลว
  • ยืดเยื้อไม่สามารถควบคุมเวลา ให้เป็นไปตามกำหนดการ ทำให้น่าเบื่อ
  • สะดุด ขาดความต่อเนื่อง ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควร
  • ขาดไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ ฯลฯ

 

 จุดเด่นของหลักสูตร

 

1. เน้นการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น!!! รับผู้เข้าอบรมเพียงรุ่นละ 5 ท่านเท่านั้น!!

2. ในแต่ละรอบของการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าอบรมมีการบันทึก   VDO เพื่อทำให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เข้า อบรมได้อย่างชัดเจน

3. เห็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบุคลิกภาพในการ เป็นพิธีกรได้อย่างเด่นชัด

4. หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตลอดเวลาทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อทำหน้าที่เป็นพิธีกร

5. เน้นฝึกพื้นฐานการใช้พลังเสียง การถือไมค์ ท่าทางการพูด ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องในการเป็นพิธีกร

6. ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการต่างๆ ในการเป็นพิธีกร

 

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความหมายและความสำคัญของพิธีกร

2. การพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลของพิธีกร

3. รูปแบบต่างๆ ของพิธีกร

4. องค์ประกอบสำคัญในการจัดอบรมสัมนา

5. คุณสมบัติพื้นฐานการเป็นพิธีกร

6. บทบาทหน้าที่ของพิธีกร

7. ขั้นตอนการเป็นพิธีกร

8. การฝึกพิธีกรในรูปแบบต่างๆ

9. การฝึกพลังเสียงของพิธีกร

10. การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกร

11. การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการเป็นพิธีกร

 

 

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของ การเป็นพิธีกร

2. มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของการเป็นพิธีกร

3. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพิธีกรตั้งแต่ ก่อนเริ่มงานจนจบการสัมมนา

4. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนในการเป็นพิธีกร

5. มีหลักการพูดที่ถูกต้องในการเป็นพิธีกรงานต่างๆ

6. มีกลยุทธ์ มีเทคนิควิธีในการเป็นพิธีกรในรูปแบบต่างๆ

7. มีเทคนิควิธีการวางแผน การเขียนกำหนดการของงาน การจัดประชุม

8. มีเทคนิคการเขียนสคลิปให้เรียงลำดับขั้นตอนในการเป็น พิธีกรได้อย่างเหมาะสม

9. มีบุคลิกภาพดูดี สง่างาม เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรในงานต่างๆ 

10. เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเป็นพิธีกร

11. ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น!!! ในการเป็นพิธีกรในรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ

12. มีเทคนิควิธีการใช้พลังเสียงที่ทรงพลััง ทำให้การเป็นพิธีกรมีแต่ ความตื่นเต้น เร้าใจ

13. มีวิทยากรผู้ฝึกสอนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดเวลา

บุคลิกภาพพิธีกร 6 บุคลิกภาพพิธีกร 5 บุคลิกภาพพิธีกร 4 บุคลิกภาพพิธีกร 3 บุคลิกภาพพิธีกร 2 บุคลิกภาพพิธีกร 1 IMG_4350 IMG_4336 IMG_4332 IMG_4322 IMG_4311 IMG_4301 IMG_4291 IMG_4281 IMG_4215 IMG_4105 IMG_4093 IMG_4065 IMG_3977 IMG_3921 IMG_3240 IMG_1956 IMG_2143 IMG_2145 IMG_1811 IMG_1753 IMG_1721 IMG_1656 IMG_1621 IMG_1361

   

Related Posts

Comments are closed.