Power of Motivation

Power of Motivation

ความสำคัญ

“การพูดคือหัวใจสำคัญของการสื่อสารการพูดที่ดี ทำให้เกิดผลสำเร็จตามที่ต้องการโดยเฉพาะ การพูดสร้างแรงจูงใจ ”

ท่านเจอปัญหานี้หรือไม่?

  • รู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนมากๆ 
  • กลัว! ไม่กล้าพูด เพราะ ขาดความเชื่อมั่น
  • พูดแล้วไม่มีใครฟัง เพราะขาดพลังในการพูด 
  • พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง เพราะวกไปวนมา
  • พูดจูงใจคนไม่ได้เพราะขาดเทคนิคการพูดสร้างแรงจูงใจ
  • ไม่มีหลักการในการพูด เพราะขาดความรู้
  • ขาดพัฒนาการในการพูด เพราะไม่มี โค๊ช!! ฯลฯ

“ เพียง 2 วัน

เปลี่ยนตัวท่านเป็นคนใหม่”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.

โครงการสัมมนา : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร : พลังการพูดต่อหน้าสาธารณชน

ความสำคัญ

การพูดเป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในสังคมของมวลมนุษย์ ทั้งในชีวิตประจำวันและเชิงธุรกิจ ความเข้าใจ รักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน หรือ การทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจ ขัดแย้งกันสาเหตุสำคัญก็มาจากการสื่อสาร คือ “การพูด”

คนทุกคนพูดได้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะพูดมาตั้งแต่เกิด แต่จะมีกี่คนที่พูดเป็น สามารถสร้างความสามัคคี กลมเกลียวให้เกิดขึ้นได้ในครอบครัว ในสังคม ในหน้าที่การงานได้หรือพูดให้เกิดความสำเร็จ ทำให้ผู้อื่นคล้อยตามโดยเฉพาะ การพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชนที่มีคนฟังเป็นจำนวนมากๆ ดังนั้นคนที่ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีตำแหน่งในหน้าที่การงานระดับสูงมีรายได้มั่นคง ล้วน แล้วแต่มีพัฒนาการด้านการพูดทั้งสิ้น

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตัวท่านให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ เพียงแต่รู้เทคนิควิธีการพูดให้มีเสน่ห์ คู่สนทนาหรือผู้ฟังอยากคล้อยตามในสิ่งที่ท่าน พูดท่านก็สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านต้องการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ศิลปการพูดสร้างแรงจูงใจ”เป็นหลักสูตรหนี่งที่สามารถ ช่วยให้ท่านมีพัฒนาการการพูดได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักสากล สามารถโน้มน้าวผู้ฟัง คู่สนทนาให้เห็นโอกาสมีความเชื่อมั่นทำตาม ท่านสามารถนำไปฝึกปฏิบัติ ปรับใช้กับชีวิต ประจำวันพัฒนาหน้าที่การงานของท่านได้

จุดเด่นของหลักสูตร

1.เน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมเพียงรุ่นละ 10 ท่านเท่านั้น!! 

2. บันทึก VDO ในการฝึกปฏิบัติแต่ละรอบของผู้เข้าอบรมทำให้ เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน

3. เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างเด่นชัด ในสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

4. หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำตลอดเวลา ทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อต้องขึ้่นพูดบนเวที

5. เน้นฝึกบุคลิกภาพที่ดีในการพูด มีหลักการยืน การถือไมค์ ให้ดูดีสง่างาม 

6. เน้นฝึกพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีเทคนิคการใช้พลังเสียงที่ ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อหรือหลับ

7.ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มีมากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการพูดได้อย่างถูกต้องได้ผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพูด

2. หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล

3. พัฒนาการพูดด้านน้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง เวลา

4. โครงสร้างการพูดที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน

5. การวางแผนเพื่อการถ่ายทอดและการนำเสนอลำดับ ขั้นตอนการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การสร้างความมั่นใจ ระงับความประหม่า สร้างพลัง ความเชื่อมั่น เพื่อให้การถ่ายทอดเป็นท่าน่าเชื่อถือ

7. การสร้างไหวพริบปฏิภาณเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพูด

8. การพูดจูงใจให้เห็นประโยชน์เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์หรือคุณค่าในสิ่ง ที่ถ่ายทอดทำให้เกิดผลปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ฝึกปฏิบัติเข้มในการพูดรูปแบบต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องทันที

– พูดเพื่อให้ข้อมูล ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้ง่าย

– พูดแบบใช้ไหวพริบปฏิภาณ

– พูดเพื่อชี้ชวน หรือชักนำทำให้เกิดความเชื่อ

– พูดเพื่อจูงใจ หรือโน้มน้าวทำให้คนทำตาม

– พูดในงานโอกาสพิเศษต่าง ๆ

10. ประเมินผลการพูดทุกหัวข้อมีเอกสารประกอบเพื่อการพัฒนาการพูดได้ดีขึ้น

11. จรรยาบรรณของการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. มีความรู้ มีความเข้าใจ มีศิลปการพูดในรูปแบบต่างๆ มีหลักการ ที่ถูกต้องตามหลักสากล

2. มีเทคนิควิธีการวางแผนการถ่ายทอดและการนำเสนอ เพื่อลำดับเรื่องราวการพูดได้อย่างถูกต้อง

3.มีทักษะการพูด ทำให้พูดเป็น นำเสนอได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีได้ผล

4. กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

5. ได้ฝึกปฏิบัตอย่างจริงจังเข้มข้น!! จนสามารถมองเห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

6. มีเทคนิควิธีการใช้พลังเสียงที่ทรงพลัง ทำให้การพูด การนำเสนอมีประสิทธิภาพ

7. มีบุคลิกภาพการยืน การถือไมด์ โดดเด่น ดูดีมีสง่า ไม่เหมือนใคร

8. มีพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมอย่างชัดเจน

9. มีวิทยากรผู้ฝึกสอนเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดเวลา

 

   

   

Related Posts

Comments are closed.