ทำไมวิทยากรจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก

วิทยากรคือ..ผู้ที่มีองค์ความรู้..เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า เป็นผู้รอบรู้และรู้รอบ รู้ลึกและรู้กว้างสามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้ได้อย่างทรงพลัง จนมีตำกล่าวที่ว่า “ฟังวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ย่นย่อระยะเวลาในการอ่านหนังสือนับ 100 เล่ม

ดังนั้น วิทยากรจึงต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้อยู่อย่างสมำเสมอและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเทคนิคการถ่ายทอดที่ทำให้ผู้เข้าอบรม – สัมมมนาเชื่อและคล้อยตามได้ และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่วิทยากรต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้เข้าอบรม – สัมมนา อยากให้ผู้เข้าอบรม – สัมมนาได้ความรู้ ได้เนื้อหาสาระ ได้สิงที่ผู้เข้าอบรม – สัมมนาต้องการ วิทยากรจึงต้องหาเทคนิควิธีการต่างๆ มากมายเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จต่อผู้เข้าอบรม – สัมมนา

ทัศนคติเชิงบวกจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญข้อหนึ่งของวิทยากรเพราะทัศนคติเชิงบวกทำให้..
1. มีความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
2. มีความหวัง มีกำลังใจ
3. มองเห็นโอกาส
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีการคิดนอกกรอบ
6. มีความเชื่อมั่น
7. มีความกระตือรืนร้น
8. มีความไว้วางใจ
9. มีความรัก ความผูกพัน
10. มีความสามัคคี
11. มีความอดทน
12. มีความขยันหมั่นเพียรมุมานะบากบั่น
13.มีความพยายาม ไม่ย่อท้อ
14. ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา
15. มีพันธะสัญญา “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก”
16. มีการพัฒนาตนเอง
17. พบแต่ความสำเร็จ

สำหรับทุกท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ฝึกฝนการเป็นวิทยากร นอกจากการหาข้อมูลความรู้ด้านทักษะต่างๆ และวิชาการแล้ว ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้มากๆ ด้วยนะครับ เพราะจะทำให้ตัวเราและผุ้เข้าอบรม – สัมมนา มีแต่ความสุข ความสำเร็จ โชคดีมีความสุขครับ
บทความโดย..อ.กร การันตี
www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.