ความเพียร องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ

ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดี ที่เป็นเป็าหมายไปสู่ความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์ เราต้องมีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น ทุมเท ในสิ่งที่ทำนั้น ให้ประสบความสำเร็จ อย่าท้อแท้ ท้อถอย ล้มเลิกกลางคัน จิตใจของเราต้องมีความหนักแน่น มั่นคงไม่หวั่นไหว จิตใจต้องอยู่กับเป้าหมายตลอดเวลา แล้วลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้เจออุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ตาม

การมีความเพียรเป็นคุณสมบัติสำคัญข้อหนี่งของคนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นหากต้องการความสำเร็จ ต้องฝึกฝนจิตใจให้มีความเพียร อย่าเป็นคนหยิบโย่ง ทำอะไรอย่าล้มเลิกง่ายๆ ขอเป็ฺนกำลังใจให้ทุกคนใช้ความเพียรก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สร้างสรรค์ครับ “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก”

Related Posts

Comments are closed.