งานใหญ่…สำเร็จได้ ด้วยการทำงานเป็นทีม 100 %

การทำงานเป็นทีม 100 % คืออะไร? การทำงานเป็นทีม 100 % หมายถึง การทำงานเที่เป็นระบบทีมโดยมีเป้าหมายเดียวกัน หรือสอดคล้องกัน โดยแต่ละคนทำงานด้วยประสิทธิภาพ100 % จนได้ประสิทธิผล 100 % ชนิดทุ่มเทหัวชนฝา “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก”
ทีมงานใดก็ตามถ้าทำงานแบบทีม 100 % ทีมงานนั้นจะมีแต่ความสำเร็จ

เพราะการอบรมการทำงานเป็นทีม 100 % เป็นการทำงานที่ต้องใช้ศักยภาพของแต่ละคนในทีมที่มีประสิทธิภาพ 100 %
การทำงานเป็นทีม 100 % นั้น ทุุกคนในทึมจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย ไม่ว่าจะเป็น : การตั้งเป้าหมาย การเตรียมความพร้อม
การวางแผน การซักซ้อมทำความเข้าใจ การมีสมาธิ ความมุ่งมั่น ความเชื่อ ความศรัทธา มีจิตวิญญาญแห่งนักสู้ ความอดทน
การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยาวนานแบบ “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก” ความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การรู้จักรอคอยความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ ความเป็นมืออาชีพ การเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และจรรยาบรรณ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การแยกจิตออกจากกาย การใช้กลยุทธ์น้ำน้อยชนะไฟ ความภาคภูมิใจ ฯลฯ ทุกอย่้างต้อง 100 % เท่านั้น!!!

เรียกได้ว่า ถ้ามีใจ 100 % ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกัน 100 % ความสำเร็จของทีมก็ 100 % เช่นกัน การันตี

Related Posts

Comments are closed.