ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 93

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 93 ว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างก่อ<นอบรมและหลังการอบรม

Related Posts

Comments are closed.