บทบาทภาวะผู้นำองค์กร

การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ภาวะผู้นำมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ บ่อยครั้งที่เจอลูกน้องหรือหัวหน้างาน ไม่มีภาวะความเป็นผู้นำแล้วไม่สามารถจัดการงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น การอบรม “บทบาทภาวะผู้นำองค์กร” จะช่วยทำให้มีภาวะความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญต้องรู้ว่าผู้นำนั้นคืออะไร? มีสำคัญอย่างไร?

ความหมายของผู้นำ
ผู้นำหมายถึง ผู้ที่มีศิลปะในการจูงใจผู้อื่นได้ทำให้เกิดการยอมรับ ทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา อย่างจริงใจ ทำให้มีความเชื่อมั่น
ให้ความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ความสำคัญของผู้นำ
1.ทำให้ผู้ตามทำงานด้วยพลังความเชื่อมั่นสามารถสร้างผลสำเร็จ
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2.ทำให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขเพราะมีผู้นำทาง
ทำให้องค์กรเติบโตเจริญรุ่งเรืองตามวิสัยทัศน์ของผู้นำ

ดังนั้น!!!! จากความหมายและความสำคัญของผู้นำ จะเห็นได้ว่าผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องสามารถมีเทคนิควิธีการโน้มน้าวผู้ตามให้ทำตามได้ และที่สำคัญ ต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถนำพาองค์กรให้พบกับความสำเร็จได้!!!

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมบทบาทภาวะผู้นำองค์กร ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.