การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร

บุคลิกภาพ (Personality)หมายถึงลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ไม่เหมือนกัน และเป็นสมบัติเฉพาะบุคคล และไม่มีใครมีบุคลิกเหมือนกันทุกประการ ซึ่งบุคลิกภาพของคนเรานั้นประกอบไปด้วย…

1.บุคลิกภาพภายนอก (รูปร่างหน้าตา ,การแต่งกาย การสบสายตา ,กริยาท่าทาง , การใช้น้ำเสียง )
2. บุคลิกภาพภายใน (ความเชื่อมั่นในตัวเอง , ความกระตื้อรือร้น,ความรอบรู้ปฏิภาณไหวพริบ , ความรับผิดชอบ , อารมณ์ขัน)

จากบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน วิทยากรต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีโดดเด่นดังนี้คือ..

1.การมองใช้สายตามองด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่หลบตาผู้ฟัง

2. การยืน ยืดตัวตรง ไหล่พุ่งตรงๆขึ้นไปเกือบเอียงไปด้านหลังเล็ก
น้อยยืนท่า 10 นาฬิกา หรือ 14 นาฬิกา

3. ใบหน้ายืดตรง คางขนานกับพื้นมีรอยยิ้ม ยิ้มแย้ม แจ่มใส
อารมณ์ดี

4.ภาษามือ การถือไมค์ ใช้ภาษามือประกอบการบรรยายให้ดูดีสง่า
งาม ถือไมค์ให้ต่ำกว่าไหล่ อยู่ใต้คาง 45 องศาหันเข้าหาตัว

5.การแต่งกายต้องแต่งกายให้ดูดี โดดเด่น สะอาดเรียบร้อยมีสง่า
ราศีเหมาะสม ถูกต้อง

6.การพูด ต้องมีศิลปะในการพูด ใช้คำพูดที่มี เหตุผล สุภาพ
ไพเราะ เป็นมิตร มีน้ำเสียง ดังกังวานชัดเจนฉะฉาน รักษาจังหวะ
การพูด พูดไม่เกิน 100 คำ / นาที ระหว่างพูดรู้จักเว้นวรรค
จังหวะก่อนข้อความสำคัญ โทนเสียงที่ใช้มีสูง ต่ำ หนัก เบา

บุคลิกภาพของวิทยากรทั้ง 6 ข้อนี้ถือว่ามีความสำคัญมากจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เพราะจะทำให้มีบุคลิกภาพการบรรยายที่ดูดีโดดเด่นดึงดูดผู้ฟังการบรรยายให้สนใจได้ตลอดเวลา

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏืบัติ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 88 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2559

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.