“บทบาทภาวะผู้นำองค์กร”

ผู้นำหมายถึงอะไร?
ผู้นำหมายถึง ผู้ที่มีศิลปะในการจูงใจผู้อื่นได้ ทำให้เกิดการยอมรับ ทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา อย่างจริงใจ ทำให้มีความเชื่อมั่น
ให้ความร่วมมือเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ผู้นำสำคัญอย่างไร?
1. ทำให้ผู้ตามทำงานด้วยพลังความเชื่อมั่นสามารถสร้างผลสำเร็จ
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. ทำให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขเพราะมีผู้นำทาง
3. ทำให้องค์กรเติบโตเจริญรุ่งเรืองตามวิสัยทัศน์ของผู้นำ

จากความหมายและความสำคัญของผู้นำจะเห็นได้ว่า ภาวะการเป็นผู้นำนั้นต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง เราจึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ หมั่นฝึกฝนนะครับ เป็นผู้นำที่ดีที่ทำให้เกิดการยอมรับเป็นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากหากมีความรู้และมีความเข้าใจพร้อมหมั่นฝึกฝนในบทบาทภาวะผู้นำ

Related Posts

Comments are closed.