8-10 ธค.15 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ต้องหมั่นฝึกฝน”
การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต้องสนุกสนาน ไม่เครียด ผู้นำกิจกรรมต้องเล่นกับอารมความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำคัญต้ิง กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่นกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น!!! การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ต้องหมั่นฝึกฝนเรื่องพลังเสียง ความดัง บุคลิกภาพการนำเสนอ รวมถึงการสื่อสารในกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เล่นกิจกรรม

Related Posts

Comments are closed.