25 สค.58 “หัวหน้าเปลี่ยน ลูกน้องปรับ”

เปลี่ยนอย่างไร ให้ลูกน้องปรับตาม! “หัวหน้าเปลี่ยน ลูกน้องปรับ” วันที่ 25 สค. 2558 รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 087 – 790 6670 www.richtraining.com

เป็นหัวหน้า..แต่ถ้านำลูกน้องไม่ได้จะทำอย่างไร? เมื่อหัวหน้าเปลี่ยน!!! ต้องทำให้ลูกน้องปรับตาม!!!!
หัวหน้าต้องมีภาวะความเป้นผู้นำ ภาวะความเป็นผู้นำถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งหัวหน้างาน ต้องสามารถ ชี้นำลูกน้อง สอนงานลูกน้องได้

บางคนก้าวขึ้นตำแหน่งงานในระดับหัวหน้า แต่ไม่ทราบว่าเป็นหัวหน้าแล้วต้องนำอย่างไร? มีคุณสมบัติอย่างไร? ทำอย่างไร? ปฏิบัติอย่างไร?

การไม่มีความรู้ในบทบาทผู้นำในฐานะ หัวหน้างาน เเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ ก็จะไม่สามารถทำให้ลูกน้องปรับตามได้!!!!
การอบรม หลักสูตร “ หัวหน้าเปลี่ยน ลุูกน้องปรับ” จะช่วยทำให้หัวหน้างานรู้บทบาทและหน้าที่ บริหารลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร เปลี่ยนอยางไร ทำให้ลูกน้องปรับตามได้อย่างไร?

 


Related Posts

Comments are closed.