Power of Motivation in Network Marketing

การ Motivate หรือการพูดกระตุ้นสร้างพลังให้เกิดความ ฮึกเหิมกับองค์กร หรือทีมงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการ สร้างธุรกิจเครือข่ายให้เจริญเติบโต!!!

ท่านและทีมงานของท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่

1. ขาดความรู้ ขาดความเข้าใจในการพูดในการนำเสนอ ทำให้
ขาดความเชื่อมั่น!!!!
2. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง กลัว!!! ไม่กล้าพูด ไม่กล้า Motivate
3. พูดแล้วไม่มีใครฟังเพราะขาดพลังในการพูด
4. พูดไม่รู้เรื่อง!!!! เพราะวกไปวนมา
5. Motivate ไม่ได้เพราะขาดพลัง ขาดเทคนิคการพูด Motivation
6. Motivate ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะ Motivate ช่วงใด เวลาใดของ
การพูด
7.ไม่มีหลักการในการในการพูด ในการMotivate เพราะขาดความ
รู้!!!

อบรมทีมละ 10 ท่าน โทร. 02 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670
www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.