“ทีมคุณภาพ 100 %”

“ผลงานความสำเร็จในองค์กร เกิดจากการทำงานเป็นทีม แต่..ผลงานความสำเร็จที่มีปริมาณและคุณภาพมากกว่า..เกิดจากการทำงานเป็นทีมคุณภาพ 100 % ”

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 %(Team Work 100 % ) เป็นกิจกรรมทีมใหญ่ที่ทุกคนในทีมมีร่วมมีส่วนสำคัญทุกคนในการสร้างความสำเร็จให้กับทีมด้วยพลังกายพลังใจเต็มเปี่ยม 100 %

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 %(Team Work 100 % ) เป็นกิจกรรมที่ทดสอบศักยภาพของทีมนั้นๆ ว่ามีประสิทธิภาพ มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน ทุกคนในทีมจะทำกิจกรรมนี้ผ่านไปให้ได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่ง 100 % กิจกรรมจะหล่อหลอมให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตใจแข็งแกร่งประดุจเพชร

สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร หรือ องค์กรของท่าน เป็นเช่นนี้หรือไม่?

1. ทำงานผิดพลาด ไม่เต็มประสิทธิภาพ 100 %
2. มีการทำงานเป็นทีมแต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 100 %
3. ขาดความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
4. ขาดการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม ทำให้ได้ผลงานไม่เต็ม 100 %
5. ขาดพลังไม่สามารถร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 100 %

องค์กรใดสนใจทดสอบทีม ต้องการอบรมหลักสูตร..กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 %(Team Work 100 % ) สามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..
www.richtraining.com โทร. 02 – 381 – 4070 – 71

Related Posts

Comments are closed.