8-10 มิย.15 วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ

“ฝึกการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการเหลือ 8 ที่นั่ง”

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความรักผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ทำให้เกิด การหล่อหลอมมีความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน แต่การนำกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย !!!

วิทยากรที่นำกิจกรรมจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากร เกี่ยวกับกิจกรรม รวมถึงเกมที่นำมาใช้ ต้องชัดเจนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ถูกต้อง ตามกาลเทศะ

ดังนั้น !!! กิจกรรมนันทนาการ จะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถของวิทยากร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์” นี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงมีเทคนิคการฝึกปฏิบัติในการเป็น “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์” ซึ่งสามารถนำ ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
www.richtraining.com โทร. 02 – 381 4070 – 71

Related Posts

Comments are closed.