“R.I.T. ครบรอบ 7 ปีเต็ม”

8 เมษายน 2558 ครบรอบ 7 ปีเต็ม ของสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) สถาบันการฝึกอบรม ที่เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ด้วยอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่ว่า…

“เราเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้เข้าอบรม – สัมมนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามหลักสูตรการอบรมนั้นๆ โดยผ่านวิทยากรที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรม – สัมมนาต้องการ.

เราจะพัฒนา ก้าวหน้าต่อไปในการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรม – สัมมนาต้องการ. “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง” การันตี!!!!

Related Posts

Comments are closed.