ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

“วิทยากรที่ดีต้องมีหลัก ต้องมีเทคนิควิธีการ มีบุคลิกภาพที่ดีในการบรรยายถ่ายทอดความรู­้ทำให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม”

มาฟังความรู้สึกของผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน­การเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77 เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา
http://www.richtraining.com Tel. 02- 3814070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.