“เป็นวิทยากรต้องเป็นมืออาชีพ”

“อ่านหนังสือ 1 เล่ม ย่นย่อระยะเวลาในการศึกษาประวัตินับ 100 ปี ฟังวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ย่นย่อระยะเวลาในการอ่านหนังสือนับ 100 เล่ม”

วิทยากร หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ

จากความหมายจะเห็นได้ว่าวิทยากรนั้นมีสำคัญมากเพราะนอกจากจะต้องมีองค์ความรู้อย่างมากมายแล้ว ยังต้องสามารถมีเทคนิควิธี มีกลยุทธที่จะทำให้ผู้เข้าฟังอบรม – สัมมนาเข้าใจและจุดประกายความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความหมายของวิทยากรที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ดังนั้นการฝึกฝน การเพิ่มพูนความรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถทำได้ตามความหมายของวิทยากรจนก้าวไปสู่ความเป็นมมือออาชีพได้

ดังนั้น ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านที่ต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากร หรือเตรียมพร้อมที่จะเป็นวิทยากร ฝึกฝนบ่อยๆ ก็เป็นมืออาชีพได้ครับ

Related Posts

Comments are closed.