ความรู้สึกผู้เข้าอบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

กาอบรมรฝึกฝนวิทยากรพื่อก้าวไปสู่ความเป็น­มืออาชีพนั้น ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติอย่า­งเข้มข้น ลองมาฟังความรู้สึกของผู้เข้าอบรม หลังจากอบรมฝึกปฏิบัติมา 3 วันแล้วเป็นอย่างไร?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 381 4070 – 71 http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.