“พลังแห่งการนำเสนอ” Power Of Presentation”

ความหมายของการนำเสนอ

การนำเสนอ หมายถึงการสื่อสารเพื่อเสนอ ข้อมูล รูปภาพ ความรู้ ความคิดเห็น หรือความต้องการ ไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ที่ผู้นำเสนอต้องการ

ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องฝึกปฎิบัติเพื่อให้ได้ตามความหมายนี้!!!!

ส่วนหนี่งใน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังแห่งการนำเสนอ” Power Of Presentation” ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

Related Posts

Comments are closed.