บทบาทภาวะผู้นำตอน…ผู้นำที่ดี..ต้องมีความยุติธรรม

” ความยุติธรรม นำมาซึ่งความเชื่อถือและศรัทธา”

1209272_518607138207395_250835669_n
พูดถึงความยุติธรรม เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการบริหาร ในการปกครองคนในองค์กร หรือคนในสังคม คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำตั้งแต่ระดับเล็กเช่นผู้นำในครอบครัว พ่อ แม่ ไปจนถึงผู้นำระดับสูงสุดเป็นระดับประเทศหรือระดับโลก ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีความยุติธรรมทั้งสิ้น

ความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้นำ คงไม่ต้องบอกว่าความยุติธรรมคืออะไร? เพราะเราท่านก็ทราบกันดีอยู่ว่า อะไรก็ตามที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลโดยทัดเทียมกัน ก็ถือว่ามีความยุติธรรมทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่เท่าเทียมกันก็ไม่ถือว่าไม่มีความยุติธรรม

ตัวอย่างง่ายๆ ว่าถ้าแม่มีลูกอยู่ 5 คน มีขนมอยู่ 4 ชิ้น แล้วแบ่งให้ลูกทุกคนๆ ละ 1 ชิ้น เท่ากับได้ไป 4 คน มีคนหนึ่งที่ไม่ได้คือคนที่ 5 นั่นก็ไม่ยุติธรรมแล้ว หรือให้ไป 3 คน คนละชิ้น ส่วนชิ้นที่ 4 ชิ้นสุดท้าย ให้คนที่ 4 และ คนที่5 ไปแบ่งกันคนละครึ่ง อย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมเช่นกัน แต่ถ้านำขนม 4 ชิ้นมาแบ่งให้ลูก 5 คน เท่าๆ กัน ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนั่นแหละถึงเรียกว่ามีความยุติธรรม

ความยุติธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำทุกคนต้องมีเพราะความยุติธรรมเป็นหลักสำคัญในการปกครองคน ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ ความเชื่อถือและศรัทธา ก็เกิดมาจากความยุติธรรมของผู้นำทั้งสิ้น

ผู้นำที่มีความยุติธรรม คนที่อยู่ในปกครองก็มีแต่ความสุข เพราะได้รับความเป็นธรรม ผู้นำก็จะได้รับความชื่นชมยกย่อง มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี ประการสำคัญจะได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และได้รับการยอมรับในที่สุด

แต่ในทางกลับกัน หากผู้นำไม่มีความยุติธรรม มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ คนในองค์กรนั้นๆ จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุ่นวาย มีแต่ความโกรธแค้น เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี ไม่มีความสงบสุข ที่เป็นเช่นนี้เพราะความเชื่อถือและศรัทธาในตัวผู้นำหมดไป แล้วสุดท้ายก็จะหมดอำนาจไม่สามารถนำใครได้เพราะไม่มีใครเชื่อและศรัทธาอีกต่อไป

ความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้นำที่ดีมีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราท่านต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตัวเราและบุตรหลานของเราให้มีความยุติธรรมอยู่ในจิตใจ ทั้งนี้เพราะองค์กรและสังคมจะอยู่อย่างสงบสุขได้ก็เพราะ “ความยุติธรรม” นั่นเอง

บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.