กิจกรรม Walk Rally

“สามัคคีร่วมใจ ไปกับกิจกรรม Walk Rally ”
กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งในการฝึกให้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยในแต่ละทีม ต้องหล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักกัน ผูกพันกัน สามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน เสียสละ ให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งต้องช่วยกันคิดและวางแผนร่วมกันในการทำงานเป็นทีม ทำคะแนนในแต่ละฐานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละฐานกิจกรรม

กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรมนอกห้องสัมมนาที่ให้ความสุข สนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายอย่างมีความสุขโดยการร้องรำทำเพลงในระหว่างเดินทางเข้าฐานกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศ ทิวทัศน์ที่สวยงาม เมื่อเข้าฐานกิจกรรมแต่ละฐาน ก็ต้องเคารพกฎระเบียบ กติกา ในการแข่งขัน พร้อมวางแผนกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

Related Posts

Comments are closed.