8 เหตุผลหลักของความล้มเหลวในการเป็นวิทยากร

“วิทยากร..ต้องรอบรู้..และรู้รอบ..ต้องรู้ลึกและรู้กว้าง
รวมทั้งเทคนิค กลยุทธ์ที่ครบเครื่องด้วย”

1185767_513062545428521_833064399_n

การเป็นวิทยากรนั้น ต้องมีเทคนิคมีกลยุทธ์ มีองค์ประกอบต่างๆ มากมายที่ต้องบอกว่า “ครบเครื่อง” จนสามารถทำได้ตามความหมายของคำว่าวิทยากร เพราะ วิทยากรหมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ

จะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้ได้ตามความหมายของวิทยากรนั้นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญจนถึงขั้นการเป็นมืออาชีพเลยทีเดียว แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบเจอในการวิทยากรมานานับสิบปี มีเหตุผลหลักๆ 8 ประการด้วยกัน ที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการเป็นวิทยากรซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมอบรม – สัมมนาเข้าใจได้อย่างชัดเจน ในความล้มเหลวข้อนี้ปัญหาสำคัญคือเรื่องการสื่อสาร เรื่องภาษา เรื่องพื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม – สัมมนา บ่อยครั้งที่วิทยากรผิดพลาดโดยไม่ถ่ายทอดตามพื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา แต่เอาตัวเองเป็นหลัก ถ่ายทอดตามพื้นความรู้และภาษาของวิทยากรเอง จึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเรื่องที่ถ่ายทอด จนเกิดความล้มเหลวในที่สุด

2. เสียบราบเรียบ ขาดพลังเสียง ขาดเสียงสูง ต่ำ หนัก เบา จังหวะเร็ว ช้า พลังเสียงที่ดังและชัดเจนรวมถึง เสียงสูง ต่ำ หนัก เบา จังหวะเร็ว ช้า จะทำให้ผู้ข้าอบรม – สัมมนา สนใจติดตามวิทยากรตลอดเวลา แต่โดยส่วนใหญ่วิทยากรมักผิดพลาดในข้อนี้

3. ขาดเทคนิคพิเศษในการนำเสนอ ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าอบรม – สัมมนาเสียง เทคนิคพิเศษที่ว่านี้หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่วิทยากรต้องดึงออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการแทรกมุขตลก ขำขัน ความตื่นตัว ความตื่นเต้น การสร้างจุดสนใจ เนื้อเรื่องที่น่าติดตาม แต่ในที่สุดวิทยากรมักขาดเทคนิคพิเศษในข้อนี้ จึงเป็นเหตุให้ก็เป็นความล้มเหลวอีกข้อหนี่งของวิทยากร

4. ยืดเยื้อ วกไป วนมา เรียงลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอไม่ได้ การนำเสนอที่ยืดเยื้อ วกไป วนมา เกิดจากความไม่แม่มยำในเรื่องของข้อมูลเนื้อหาของวิทยากร รวมถึงการขาดการนำเสนอที่ต้องเป็นขั้นตอนที่ต้องรู้ว่าอะไรต้องนำเสนอก่อนหรืออะไรต้องนำเสนอทีหลัง ความล้มเหลวในข้อนี้มักเกิดขึ้นกับวิทยากรใหม่ที่มักประหม่าหรือวิทยากรที่ไม่แม่นยำในเนื้อหาข้อมูลการนำเสนอ

5. ขาดความต่อเนื่อง การนำเสนอไม่ไหลลื่น ทำให้ผู้เข้าสัมมนาอึดอัด
การนำเสนอที่ขาดความต่อเนื่อง ตะกุกตะกัก ติดๆ ขัดๆ ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควร เป็นความล้มเหลวเป็นอีกข้อหนึ่งของวิทยากรที่จะไม่สามารถทำให้การถ่ายทอดประสบความสำเร็จได้ตามความหมายของวิทยากรได้ นับเป็นความล้มเหลวอีกข้อนึงของวิทยากร ดังนั้นวิทยากรที่ประสบกับความล้มเหลวในข้อนี้ต้องหมั่นฝึกฝนในการพูด การบรรยายให้มากๆ

6. ขาดส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมได้ การทำให้ผู้เข้าอบรม – สัมมนา มีส่วนร่วมในการบรรยาย ในการทำกิจกรรม หรือการถ่ายทอดของวิทยากรนั้น นับเป็นเทคนิคสำคัญที่ทำให้การอบรม – สัมมนานั้นประสบความสำเร็จ วิทยากรที่เก่งชั่วโมงบินสูง จะมีคุณสมบัติพิเศษในข้อนี้ที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสนใจ ติดตามเนื้อหาการบรรยายของวิทยากรตลอดเวลา แต่ความล้มเหลวในข้อนี้ก็มักเกิดขึ้นกับวิทยากรเป็นประจำ

7. ไม่มีการยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบไม่ชัดเจนทำให้ผู้เข้าอบรม – สัมมนาไม่เข้าใจในสิ่งที่วิทยากรถ่ายทอด การยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบในการถ่ายทอดของวิทยากร จะทำให้ผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจในเรื่องที่วิทยากรถ่ายทอดมากยิ่งขึ้น แต่การบรรยายการถ่ายทอดที่ให้เห็นภาพชัดเจนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ วิทยากรโดยส่วนใหญ่จึงมักล้มเหลวในข้อนี้

8. บุคลิกภาพการแต่งกายไม่น่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น เชื่อถือ ความศรัทธา เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การถ่ายทอดของวิทยากรนั้นประสบความสำเร็จ บุคลิกภาพการแต่งกายของวิทยากรจึงต้องพิถีพิถัน โดดเด่น วิทยากรต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการเป็นวิทยากร รวมถึงบุคลิกภาพในการเดิน การนั่ง การยืน การถือไมค์ การใช้ภาษากาย ท่าทางต่างๆด้วย เพราะจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความศรัทธา แต่บ่อยครั้งที่วิทยากรมักขาดการเอาใจใส่หรือไม่เข้าใจในความสำคัญในข้อนี้ จึงทำให้เกิดความล้มเหลวในการถ่ายทอด นำเสนอในการบรรยายในที่สุด
นี่เป็น 8 เหตุผลหลักที่ทำให้วิทยากรประสบความล้มเหลวไม่สามารถทำได้ตามความหมายของการเป็นวิทยากร แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรคปัญหา เราสามารถแก้ไขได้ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราก็หาวิธีการทางแก้ไข ฝึกฝน ฝึกปฏิบิติเพื่อขจัดของผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อแก้ไขความล้มเหลวจนสามารถประสบความสำเร็จเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพได้ในที่สุด
บทความโดย อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.