ความสำคัญ10 ประการของพิธีกร

“พิธีกรมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การจัดอบรม – สัมมนาหรือกิจกรรมได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ”

935065_499871326747643_1244998005_n
พิธีกร (Master Of Ceremony) M.C. หมายถึง ผู้ดำเนินรายการในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย
การจัดงานจำเป็นต้องมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่จะทำให้งานนั้นเป็นไปด้วยดี ดังนั้นพิธีกรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความสำคัญของพิธีกรมีดังนี้

1. สามารถดำเนินรายการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมนั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
2. ต้องสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับงานเช่นถ้างานนั้นเป็นงานแนวสนุกสนานมีสีสันตื่นเต้น ก็ต้องทำให้สนุกสนานตื่นเต้นได้ หรือถ้างานนั้นเป็นงานแนววิชาการก็ต้องมีความสุภาพเรียบร้อยถูกต้องกาลเทศะ
3.สามารถยกระดับฐานะของวิทยากรให้โดดเด่นดูดีมีสง่า ทำให้ผู้เข้าสัมมนายกย่องยอมรับในตัววิทยากร
4. มีความรู้มีความเข้าใจในกำหนดการของงานหรือกิจกรรมทั้งหมดสามารถเกริ่นนำและสรุปรายการในแต่ละช่วงได้
5. ต้องรู้ขั้นตอนว่าช่วงไหนจะต้องทำอย่างไร ช่วงไหนจะต้องพูดอย่างไรให้ดีที่สุด
6.มีเทคนิควิธีการควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เพื่อทำให้การสัมมนามีประสิทธิภาพ
7. สามารถควบคุม แก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในระหว่างการประชุมหรือมีกิจกรรมโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณที่ยอดเยี่ยม
8.เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีพื้นฐานการพูดในการใช้น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทางบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดี
9. มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นเหมาะสมกับการเป็นพิธีกรในงานนั้นๆ
10.มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพิธีกร สามารถทำให้งานอบรม – สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ลุ่ล่วงบังเกิดผลดีด้วยความเรียบร้อย

จะเห็นได้ว่าพิธีกรมีความสำคัญอย่างมาก งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ขึ้นอยู่กับพิธีกร พิธีกรจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรอบรู้และรู้รอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณ กล้าคิดกล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นและที่สำคัญมีใจรักในงานด้านการเป็นพิธีกร
บทความโดย..อ.กร การันตี

Related Posts

Comments are closed.