พิธีกรเป็นได้ไม่ยาก หากรู้และเข้าใจพร้อมฝึกฝนอย่างเต็มที่

“การเรียนรู้และฝึกฝนนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอ”
การเป็นพิธีกรดำเนินรายการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาหรือการจัดงาน พิธีกรจะต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องรู้ขั้นตอน รู้กระบวนการของงานนั้นๆ นอกจากนี้ต้องกล้าคิด กล้าพูด แสดงออกและมีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขสถานการณ์หรือปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม ประการสำคัญต้องมีพลังเสียงที่ดังชัดเจน มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น แต่บ่อยครั้งที่พิธีกรมักเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่อง

1. ไม่สามารถสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานตื่นเต้นได้
2. ขาดพลัง บุคลิกภาพไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เรียงลำดับขั้นตอนการพูดไม่ได้วกไปวนมาทำให้การจัดกิจกรรมหรืออบรม – สัมมนา ล้มเหลว
4. ยืดเยื้อวกไปวนมาไม่สามารถควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการทำให้น่าเบื่อ
5. สะดุด ขาดความต่อเนื่อง ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควร
6. ขาดไหวพริบ ปฏิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้
7 .ไม่รู้ขั้นตอนกระบวนการว่างานนั้นๆ ต้องทำอย่างไร?
8.ประหม่า กลัว!!!! ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก

1011995_499500960118013_895672872_n

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะหมดไปเพียงถ้าเรามีความรู้และมีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการของการเป็นพิธีกรรวมถึงการฝึกฝนอย่างเต็มที่ การฝึกฝนการเป็นพิธีกรในเบื้องต้นผู้ฝึกต้องมีความรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเสียงที่มีพลังดังชัดเจน ภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจง่าย สายตาที่กล้าไม่หวาดกลัว บุคลิกภาพที่โดดเด่นดึงดูดให้ผู้เข้าสัมมนาหรือผู้ร่วมกิจกรรมสนใจได้ตลอดเวลา และต่อมาก็ฝึกขั้นตอนกระบวนการในการเป็นพิธีกรทั้งหมด รวมถึงการเขียนกำหนดการ ทำความเข้าใจงานทั้งงานที่เราดำเนินรายการป็นพิธีกร

การเป็นพิธีกร จึงไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้ตามที่เราได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือจากหัวหน้า หากมีความรู้และความเข้าใจและฝึกฝนอย่างถูกต้อง เราก็เป็นพิธีกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ เชิงชูองค์กรให้ยิ่งใหญ่ได้ นอกจากนี้ในอนาคตเรายังสามารถเป็นพิธีกรมืออาชีพในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย “เรียนรู้และฝึกฝนการเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า”

บทความโดย กร การันตี
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.