กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร

เป็นตัวอย่างภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่เน้นเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นกิจกรรมที่เน้นความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนากล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ลดความหวาดกลัว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำท­ี่มีแนวคิด มุมมองใหม่ๆด้วยทัศนคติเชิงบวก ฝึกให้กล้าคิดในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการคิดนอกกรอบ และมีการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุ­ข

Related Posts

Comments are closed.