ตัวอย่างกิจกรรม ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
(Positive Thinking To SuccessFor Team Building)

 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking To SuccessFor Team Building) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมด้วยความสุข สนุกสนาน ลดความขัดแย้ง สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี หล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานเป็นทีม มีการสื่อสาร ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

          กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม (Positive Thinking To Success For Team Building) ยังเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนา มีมุมมองแนวคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร นอกจากนี้ยังเสริมสร้างให้มีการคิดนอกกรอบ ทำให้มีหลักมีวิธีคิดที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย  สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานทำให้ทำงานอยู่ร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีความสุข สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารขององค์กรต้องการ

รายละเอียดหลักสูตร http://www.richtraining.com/2013/05/2216/

สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อ สถาบัน RIT. ติดต่อ: 02-381-4070-1, 08-7790-6670 , http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.