ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ

ในการทำงานเป็นทีม

ความสำคัญ

ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาแนวคิดทัศนคติ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีการ คิดนอกกรอบ มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการพัฒนา ตนเองให้มีความรักความผูกพัน สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้งพร้อมทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

การอบรม – สัมมนา “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติ เชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม” (Positive Thinking To Success For Team Building) เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง การทำงานเป็นทีมด้วยความสุข สนุกสนาน ลดความขัดแย้ง สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความ สามัคคี หล่อหลอมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน เป็นทีม มีการสื่อสาร ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ ทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 

1. มีความสุข สนุกสนาน จากการทำกิจกรรมเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพัน

2. เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทัศนคติเชิงบวก” ซึ่งเป็น พื้นฐานความคิดที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

3. ทำให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทำให้มีมุมมองใหม่ๆ มีพลัง มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีการคิดนอกกรอบ สามารถเอาชนะ อุปสรรคปัญหา เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในการทำงาน

4. สร้างสายสัมพันธ์ เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความรู้สึก ที่ดีต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน

5. ช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกันในการทำงาน สร้างความ สามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร

2. กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

– แบบทดสอบก่อนการอบรม

– ความหมายของทัศนคติ

– ประเภทของทัศนคติ

– ผลดีและผลเสียของการมีทัศนคติเชิงบวก

– ผลดีและผลเสียของการมีทัศนคติเชิงลบ

– วิธีการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน

– กิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

– กิจกรรม เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

– กิจกรรม การคิดนอกกรอบ

– สรุปกิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แนวคิด ในพัฒนาในการทำงานเป็นทีม

– แบบทดสอบหลังการอบรม

3. กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

4. เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจด้วยทัศนคติเชิงบวก

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าสัมมนามีความรัก ความผูกพัน มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกัน

2. ผู้เข้าสัมมนามีแนวคิดมุมมองใหม่ๆ มีทัศนคติเชิงบวก ในการทำงาน

3. ผู้เข้าสัมมนามีแนวคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดนอกกรอบ ทำให้ มีเทคนิควิธีการใหม่ๆ สามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาในการ ทำงาน ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารต้องการ

4. ผู้เข้าสัมมนามีความรัก มีความผูกพัน มีความสามัคคี มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานเป็นทีม

5. ผู้เข้าสัมมนามีเทคนิควิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้ ประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

1. วิทยากรอบรม-สัมมนาด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้าง ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม

2. แบ่งกลุ่ม Workshop ทำกิจกรรมต่างๆ เน้นความสนุกสนาน สร้างสายสัมพันธ์ เพิ่มความสามัคคีเพื่อประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

3. แบ่งกลุ่ม Workshop นำกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติมาสรุปเป็น แนวคิดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนประสิทธิผล

บริการอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้

ในการอบรมครบครันเต็มรูปแบบ

ทางสถาบันฯ มีอุปกรณ์เครื่องเสียงในการอบรม ครบครันเต็มรูปแบบ..ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมิกซ์เสียง ลำโพง ไมค์ลอย ไมค์ Head Set เครื่องเล่น DVD ไฟดิสโก้เทค และอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ในการอบรม ทางสถาบันฯ ได้จัดเตรียมไปพร้อมสรรพ ทำให้การ สัมมนาราบรื่นได้ผลดียิ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ตลอดมา 

นอกจากนี้ยังมีคาราโอเกะให้บริการด้วยในกรณี ที่ต้องการให้จัดกิจกรรมภาคกลางคืนต่อเนื่องเพื่อ  สร้างความสนุกสนาน เฮฮา หล่อหลอมความสามัคคี ได้อย่างดียิ่ง

   

   

Related Posts

Comments are closed.